Комунікативна компетентність як основа розвитку адаптивної поведінки особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи: теоретико-емпіричне вивчення особливостей адаптивної поведінки студентів-першокурсників до освітнього процесу у закладі вищої освіти та впливу комунікативної компетентності на її розвиток. Предмет дослідження: комунікативна компетентність як основа розвитку адаптивної поведінки особистості. База дослідження виступає Державний податковий університет За результатами дослідження розроблена та апробована програма довела свою ефективність, зафіксовано позитивні зміни у розвитку всіх досліджуваних явищ. Запропоновано психолого-педагогічні рекомендації щодо оптимізації процесу адаптації, формування адаптивної поведінки студентів-першокурсників до навчання у ЗВО, що місять перелік рекомендацій для студентів, викладачів, керівництва та психологів ЗВО. The purpose of the work: theoretical and empirical study of the features of the adaptive behavior of first-year students to the educational process in a higher education institution and the influence of communicative competence on its development. The subject of research: communicative competence as a basis for the development of adaptive behavior of the individual. The research base is provided by the State Tax University. According to the results of the research, the developed and tested program proved its effectiveness, positive changes in the development of all the investigated phenomena were recorded. Psychological-pedagogical recommendations on optimizing the adaptation process, forming adaptive behavior of first-year students before studying at higher education institutions are offered, which include a list of recommendations for students, teachers, management and psychologists of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, адаптивна поведінка особистості, студенти-першокурсники, адаптація, communicative competence, adaptive personality behavior, first-year students, adaptation
Бібліографічний опис
Кудімова К. О. Комунікативна компетентність як основа розвитку адаптивної поведінки особистості : кваліфікаційна робота / К. О. Кудімова ; наук. кер. М. Ю. Заушнікова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 104 с.