Облік, аналіз і контроль витрат виробництва за матеріалами ПрАТ «Львівський жиркомбінат»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу витрат виробництва на досліджуваному підприємстві. Основні завдання кваліфікаційної роботи полягають у: вивченні економічної сутності категорії «витрати» та основ формування собівартості готової продукції; визначенні класифікаційних ознак та складу витрат виробництва; дослідженні особливостей формування облікової політики щодо витрат виробництва; огляді методичних та організаційних засад обліку витрат виробництва та формування собівартості готової продукції; визначенні напрямів удосконалення організації обліку витрат виробництва з використанням управлінських інформаційних систем і комп’ютерних технологій; організації внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва; здійсненні аналізу витрат виробництва та формування собівартості готової продукції і наданні пропозицій щодо її зниження. Предметом кваліфікаційної роботи є організаційно-методичні аспекти обліку, контролю та аналізу витрат виробництва. Об’єктом кваліфікаційної роботи є витрати виробництва. Базою дослідження виступає приватне акціонерне товариство «Львівський жиркомбінат». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку витрат виробництва та формування собівартості готової продукції на ПрАТ «Львівський жиркомбінат», зокрема, розробці елементів облікової політики щодо витрат виробництва, класифікації видів контролю з метою здійснення ефективних заходів щодо визначення рівня витрат виробництва та формуванням собівартості продукції. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку на ПрАТ «Львівський жиркомбінат». Робота містить 60 сторінок, 9 таблиць, 17 рисунків. Список використаних джерел налічує 54 найменування. В роботі 5 додатків. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the qualification work is to develop recommendations for improving the accounting, control and analysis of production costs at the enterprise under study. The main tasks of qualification work are: - study of the economic essence of the category «costs» and the basics of the formation of the cost of finished products; - determination of classification features and composition of production costs; - study of the features of the formation of accounting policy on production costs; - review of methodological and organizational principles of accounting of production costs and formation of the cost of finished products; - determination of directions for improving the organization of production cost accounting using management information systems and computer technologies; - organization of internal economic control of production costs; - analysis of production costs and the formation of the cost of finished products and providing proposals for its reduction. The subject of qualification work is organizational and methodological aspects of accounting, control and analysis of production costs. The object of qualification work is production costs. The base of the research is the private joint stock company «Lviv Fat Plant». Based on the results of the study, proposals were formulated to improve the accounting of production costs and the formation of the cost of finished products at PrJSC «Lviv Fat Plant», in particular, the development of elements of accounting policy for production costs, classification of types of control in order to implement effective measures to determine the level of production costs and the formation of production costs. The obtained results can be used in the organization of accounting at PrJSC «Lviv Fat Plant». The work contains 60 pages, 9 table, 17 drawing. The list of the used sources is counted by 54 names. In-process 5 applications. Year of qualification work 2021-2022. Year of work defense 2023.
Опис
Ключові слова
витрати, облік витрат виробництва, контроль та аналіз витрат виробництва, собівартість готової продукції., costs, production cost accounting, control and analysis of production costs, cost of finished products.
Бібліографічний опис
Скнаріна І. В. Облік, аналіз і контроль витрат виробництва за матеріалами ПрАТ «Львівський жиркомбінат» : кваліфікаційна робота / І. В. Скнаріна ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 60 с.