Фіскальна система України: порівняльно-історичні аспекти дослідження

Анотація
У статті доведено, що фіскальна система України у контексті її часового виміру через здійснення порівняльно-історичних досліджень є важливим інструментом пізнання її ознак, рис та властивостей. Такі дослідження можуть бути порівняльно-генетичними; спрямованими на визначення якісних або кількісних характеристик властивостей фіскальної системи України (або її структурних елементів) як об’єкту, та пов`язаними із залученням іноземного матеріалу – у такому випадку буде здійснюватись порівняння в історичній ретроспективі фіскальної системи України та інших держав. The article proves that the fiscal system of Ukraine in the context of its temporal dimension through the implementation of comparative and historical research is an important tool for understanding its features, traits and properties. Such studies can be comparative genetic; aimed at determining the qualitative or quantitative characteristics of the properties of the fiscal system of Ukraine (or its structural elements) as an object, and related to the involvement of foreign material - in this case will be compared in historical retrospect fiscal system of Ukraine and other countries.
Опис
Ключові слова
Україна, фіскальна система, порівняльно-історичний метод, порівняльно-історичні дослідження, діахронічні дослідження, Ukraine, fiscal system, comparative-historical method, comparative-historical research, diachronic research
Бібліографічний опис
Фіскальна система України: порівняльно-історичні аспекти дослідження / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, В. П. Авсєєвич, І. В. Сердюк // Science, innovations and education: problems and prospects : proceedings of VII International Scientific and Practical Conference, 9-11February 2022. – Tokyo. ‒ Japan, 2022. – С. 838–842.
Зібрання