Організація інтелектуальних змагань студентів у закладах вищої освіти: форми проведення та напрями вдосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Статистика України
Анотація
У статті окреслені завдання, що постають перед закладами вищої освіти в умовах цифровізації та прискорення процесу оновлення знань і націлені на створення стійкої системи набуття компетенцій, підприємницьких навичок та громадянських обов’язків у студентів, викладачів і співробітників. З метою з’ясування характеру динаміки організації різноманітних інтелектуальних студентських змагань, їх регіональних особливостей розглянуті показники результативності проведення Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів наукових робіт у 2009–2019 рр. Визначено фактори, що сприяли активізації участі студентів закладів вищої освіти у цих заходах. Зазначено, що збільшується частка таких нових організаційних форм проведення олімпіад, як ділові ігри, бліцтурніри, розв’язання ситуаційних завдань, виконання завдань-есе, практичні тури за підтримки та участі роботодавців тощо. Наведено результати опитування 200 закладів вищої освіти щодо участі студентів у міжнародних змаганнях, що відбувалися за кордоном, та отриманих ними призових місць у 2015 та 2019 роках. Окреслені тенденції залучення студентів ЗВО до участі у міжнародних змаганнях за кордоном, у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах для студентів і молодих учених. Визначено напрями вдосконалення інтелектуальних змагань студентів з урахуванням пріоритетних напрямів модернізації і технологічного розвитку суспільства та української економіки, потреб роботодавців, запитів суспільства. Запропоновано впроваджувати комплексні форми й методи стимулювання інтересу студентів до пізнання і саморозвитку, здобуття якісної освіти у розрізі таких інтелектуальних змагань, як стипендіальні, грантові, конкурсні. Обґрунтована потреба у реформуванні переліку спеціальностей з пропорційним виділенням дисциплін або модулів дисциплін, за якими слід проводити всеукраїнські інтелектуальні студентські змагання, за їх видами: предметні олімпіади, конкурси студентських наукових робіт, професійні змагання. The article outlines the tasks facing higher education institutions in the context of digitalization and acceleration of the knowledge updating process, which are aimed at creating a sustainable system for acquiring competencies, entrepreneurial skills and civic duties among students, teachers and employees. Performance indicators of all-Ukrainian student Olympiads, All-Ukrainian competitions of research works in Ukraine in 2009–2019 analyzed, to find out the patterns of organization of various intellectual competitions of students and their regional features. The factors contributing in the growth of participation of students from higher education institutions in these events were determined. It is indicated that the share of new organizational forms of Olympiads such as business games, blitz tournaments, solving situational problems, performing essay tasks, practical tours with employers’ support and participation is increasing. The results of a survey of 200 higher education institutions on student participation in international competitions held abroad and their prizes in 2015 and 2019 are presented. The tendencies of student involvement in international competitions abroad, in international, all-Ukrainian conferences, seminars for students and young researchers are outlined. Areas for improvement of intellectual competitions of students with account to priorities of modernization and technological development of the Ukrainian economy, employer needs and social demands are formulated. It is proposed to introduce comprehensive forms and methods for stimulating students' interest in learning and self-development, obtaining high-quality education through intellectual games such as scholarship, grant or competitive ones. Evidence is given of the need to reform the nomenclature of specialties with highlighting the disciplines or the modules of disciplines in which the following types of all-Ukrainian intellectual competitions of students should be held: subject Olympiads, competitions of student research works, professional competitions.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні змагання, Всеукраїнські студентські олімпіади, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, заклади вищої освіти, роботодавці., intellectual competitions, All-Ukrainian student Olympiads, All-Ukrainian competition of student research works, universities, employer.
Бібліографічний опис
Заєць С. В. Організація інтелектуальних змагань студентів у закладах вищої освіти: форми проведення та напрями вдосконалення / С. В. Заєць, С. П. Юдіна // Статистика України. – 2020. – № 2-3. – С. 78–88.
Зібрання