Соціальні та медичні фактори криміналізації порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Досліджено, що прогалини соціально-економічних та політичних процесів у суспільстві, а також низький рівень моральної культури впливають на причини та умови посягань на людські органи з метою здійснення незаконної трансплантації. На основі аналізу соціальних та медичних факторів соціально-правової обумовленості криміналізації діяння, передбаченого ст. 143 Кримінального кодексу України встановлено, що перешкодою для незаконної трансплантації повинна бути не заборона таких методів лікування, а наявність законів, які б захищали від протиправних посягань та суворий контроль за їх дотриманням. It is studied that the gaps in socio-economic and political processes in society, as well as the low level of moral culture affect the causes and conditions of encroachment on human organs for the purpose of illegal transplantation. On the basis of the analysis of social and medical factors of social and legal conditionality of criminalization of the act provided by Art. 143 of the Criminal Code of Ukraine, it is established that the obstacle to illegal transplantation should not be the prohibition of such methods of treatment, but the existence of laws that would protect against unlawful encroachments and strict control over their observance.
Опис
Ключові слова
соціальні та медичні фактори, трансплантація, анатомічні матеріали людини, охорона здоров’я, social and medical factors, transplantation, human anatomical materials, health care
Бібліографічний опис
Жерж Л. А. Соціальні та медичні фактори криміналізації порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини / Л. А. Жерж // Основні права людини: розуміння та виклики : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 грудня 2019 р. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 103–107.
Зібрання