Підвищення якості бізнес-процесів підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Результати досліджень вказують на важливість визначення напрямків підвищення якості бізнес-процесів на підприємстві. В ході дослідження, відповідно до його цілей і завдань, було використано наступні методи дослідження: загально-логічні методи аналізу та синтезу, узагальнення, а також аналіз статистичних даних, метод побудови діаграм, а також метод опитування. Для обробки інформації використано статистичні методи та порівняльно-порівняльний аналіз. The research results indicate the importance of determining directions for improving the quality of business processes at the enterprise. In the course of the research, in accordance with its goals and objectives, the following research methods were used: general logical methods of analysis and synthesis, generalization, as well as analysis of statistical data, the method of constructing diagrams, as well as the survey method. Statistical methods and comparative analysis were used for information processing.
Опис
Ключові слова
бізнес-процеси, соціально-відповідальні бізнес-процеси, підприємства, ефективність діяльності підприємства, business processes, socially responsible business processes, enterprises, efficiency of the enterprise
Бібліографічний опис
Сафонов В. О. Підвищення якості бізнес-процесів підприємства : кваліфікаційна робота / В. О, Сафонов ; наук. кер. О. І. Піжук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 59 с.