Підвищення якості бізнес-процесів підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – визначити напрямки підвищення якості бізнес-процесів на підприємстві. Основні завдання визначені метою роботи: розкрити поняття та види бізнес процесів на підприємстві, описати основні показники ефективності діяльності підприємства та їх оцінка, навести характеристику підприємства ТОВ агрохімічна компанія «Grossdorf», провести аналіз основних бізнес-процесів підприємства, провести фінансово-економічний аналіз ефективності діяльності підприємства, внести пропозиції щодо підвищення якості бізнес процесів підприємства ТОВ агрохімічна компанія «Grossdorf». Об’єктом дослідження є організація бізнес-процесів як фактор забезпечення ефективності роботи виробничого підприємства. База дослідження - ТОВ агрохімічна компанія «Grossdorf». Предметом дослідження є комплекс заходів щодо підвищення якості бізнес-процесів на підприємстві ТОВ агрохімічна компанія «Grossdorf». В ході дослідження, відповідно до його цілей і завдань, було використано наступні методи дослідження: загально-логічні методи аналізу та синтезу, узагальнення, а також аналіз статистичних даних, метод побудови діаграм, а також метод опитування. Для обробки інформації використано статистичні методи та порівняльно-порівняльний аналіз. The purpose of the work is to determine directions for improving the quality of business processes at the enterprise. The main tasks are determined by the purpose of the work: to reveal the concepts and types of business processes at the enterprise, to describe the main indicators of the efficiency of the enterprise and their evaluation, to describe the characteristics of the LLC agrochemical company "Grossdorf", to conduct an analysis of the main business processes of the enterprise, to conduct a financial and economic analysis of the efficiency of operations enterprise, to make proposals to improve the quality of business processes of the enterprise Agrochemical Company "Grossdorf" LLC. The object of the study is the organization of business processes as a factor in ensuring the efficiency of the production enterprise. The basis of the research is the Agrochemical Company "Grossdorf" LLC. The subject of the study is a set of measures to improve the quality of business processes at the LLC Agrochemical Company "Grossdorf". In the course of the research, in accordance with its goals and objectives, the following research methods were used: general logical methods of analysis and synthesis, generalization, as well as analysis of statistical data, the method of constructing diagrams, as well as the survey method. Statistical methods and comparative analysis were used for information processing.
Опис
Ключові слова
бізнес-процеси, соціально-відповідальні бізнес-процеси, підприємства, ефективність діяльності підприємства, business processes, socially responsible business processes, enterprises, efficiency of the enterprise
Бібліографічний опис
Сафонов В. О. Підвищення якості бізнес-процесів підприємства : кваліфікаційна робота / В. О, Сафонов ; наук. кер. О. І. Піжук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 59 с.