Облік і контроль основних засобів та аналіз ефективності їх використання за матеріалами філія «Любешівське лісомисливське господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Досліджені теоретичні і практичні аспекти системи організації обліку, контролю та аналізу основних засобів для забезпечення ефективного впливу їх використання на фінансові результати підприємства. Подано характеристику основних засобів в наукових працях та нормативно-правових актах, визначено економічну суть основних засобів та подання їх класифікації, розглянуто організації і методики обліку основних засобів, висвітлено основні напрями удосконалення організації контролю основних засобів на досліджуваному підприємстві. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації для покращення процесів управління необоротними активами підприємства. The theoretical and practical aspects of the system of accounting, control and analysis of fixed assets to ensure the effective impact of their use on the financial results of the enterprise are studied. The description of fixed assets is provided scientific works and regulatory legal acts, the economic essence of fixed assets and their classification are determined, the organization and methods of accounting for fixed assets are considered, the main areas of improvement of the organization of control of fixed assets at the investigated enterprise are highlighted. Based on the results of the study, practical recommendations were formulated for improving the processes of managing non-current assets of the enterprise.
Опис
Ключові слова
основні засоби, класифікація і оцінка основних засобів, знос, амортизаційні відрахування, інвентаризація, контроль основних засобів, fixed assets, classification and evaluation of fixed assets, depreciation, depreciation deductions, inventory, control of fixed assets
Бібліографічний опис
Приходько К. К. Облік і контроль основних засобів та аналіз ефективності їх використання за матеріалами філія «Любешівське лісомисливське господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» : кваліфікаційна робота / К. К. Приходько ; наук. кер. Т. М. Сторожук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 86 с.