Формування системи справедливого бізнесу практика компанії в умовах корпоративної відповідальності

Анотація
Розглянуто економічні та соціальні переваги запровадження системи справедливої та ділової практики в компанії. Доведено, що формування соціальних програм як елемента системи справедливої та ділової практики сприяє створенню сприятливого соціального середовища та більш стабільного розвитку компанії в довгостроковому періоді. Проаналізовано переваги та недоліки методів оцінки ділової практики: індексний метод, рейтингові моделі та оцінка ділової репутації. Запропонована авторська методологія оцінки ділової практики на основі концепції вимірювання гудвілу та методу сценаріїв дозволяє визначити економічний ефект вже на початку впровадження механізму управління чесною діловою практикою компанії. The economic and social benefits of introducing a system of fair business practices in the company are considered. It has been proven that the formation of social programs as an element of a system of fair business practice contributes to the creation of a favorable social environment and more stable development for the company in the long term period. The advantages and disadvantages of business practice assessment methods are analyzed: The index method, rating models and business reputation assessment. The proposed author's methodology for business practice assessment based on the concept of goodwill measuring and the method of scenarios allows determining the economic effect already at the start of the introduction of the management mechanism of the company's fair business practice.
Опис
Ключові слова
Справедлива ділова практика, добра воля, зацікавлені сторони, соціальні програми, сценарій., Fair Business Practice, Goodwill, Stakeholders, Social Programs, Scenario.
Бібліографічний опис
Formation of the system of fair business practice of the company under conditions of corporate responsibility [Електронний ресурс] / L. Karpenko, P. Pashko, P. Voronzhak, H. Kalach, M. Nazarov // Academy of Strategic Management Journal. – 2019. – Vol. – 18 – № 2. – Режим доступу : https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-company-1939-6104-18-2-339.pdf
Зібрання