Використання ІКТ для статистичного аналізу психологічних процесів майбутніх психологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інженерні та освітні технології
Анотація
У статті висвітлено важливість засвоєння статистичного аналізу психологічних явищ та процесів з використанням комп’ютерних технологій для майбутніх психологів. Розкрито сутність основних методів статистичного аналізу: описової статистики, кореляційного аналізу, методів регресійного аналізу, показників динаміки та виявлення тенденції розвитку, а також здійснення прогнозування розвитку психологічного явища чи процесу в майбутньому. Продемонстровано застосування статистичних методів із використанням електронних таблиць Місrоsоft Ехсеl, як найпростішого та безкоштовного, а значить доступного для пересічного здобувача вищої освіти-майбутнього психолога, та проведення аналізу за отриманими результатами обробки показників The article highlights the importance of mastering the statistical analysis of psychological phenomena and processes using computer technologies for future psychologists. The essence of the main methods of statistical analysis is revealed: descriptive statistics, correlation analysis, methods of regression analysis, indicators of dynamics and identification of development trends, as well as forecasting the development of a psychological phenomenon or process in the future. The article demonstrates the application of statistical methods using Microsoft Excel spreadsheets, as the simplest and free, and therefore accessible to the average student of higher education - a future psychologist, and analysis based on the results of processing indicators
Опис
Ключові слова
статистика; статистичний аналіз; комп’ютерні технології в психології; Місгоsоft Ехсеl., statistics; statistical analysis; computer technologies in psychology; Microsoft Excel.
Бібліографічний опис
Остапенко Я. О. Використання ІКТ для статистичного аналізу психологічних процесів майбутніх психологів / Я. О. Остапенко // Інженерні та освітні технології. – 2021. – Т. 9. – № 1. – С. 102–113. – DOI: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.01.09
Зібрання