Пріорітетні напрями сталого розвитку регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в дослідженні сутності сталого розвитку, узагальненні та систематизації основних пріоритетних напрямів дослідження у контексті сталого розвитку регіонів України. Завданнями роботи є визначення сутності та принципів забезпечення сталого економічного розвитку регіонів; дослідження механізму формування й реалізації регіональної політики сталого розвитку в Україні; проведення порівняльного аналізу економічного розвитку регіонів; виокремлення стратегічних напрямків сталого розвитку Південного регіону; визначення пріоритетних напрямів регулювання соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи, методичні підходи та науково-практичні рекомендації щодо визначення пріоритетних напрямів сталого розвитку регіонів України. Об’єктом дослідження виступає процес забезпечення сталого розвитку регіонів. The purpose of the work is to study the essence of sustainable development, generalize and systematize the main priority areas of research in the context of sustainable development of the regions of Ukraine. The tasks of the work are to determine the essence and principles of ensuring sustainable economic development of regions; study of the mechanism of formation and implementation of the regional policy of sustainable development in Ukraine; carrying out a comparative analysis of the economic development of the regions; identification of strategic areas of sustainable development of the Southern region; determination of priority areas of regulation of socio-economic development of Ukraine and its regions. The subject of the research is the theoretical and methodological foundations, methodological approaches and scientific and practical recommendations for determining the priority areas of sustainable development of the regions of Ukraine. The object of the study is the process of ensuring the sustainable development of regions.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток, стійкий розвиток, регіональна політика сталого розвитку, sustainable development, sustainable development, regional sustainable development policy.
Бібліографічний опис
Лісовенко І. П. Пріорітетні напрями сталого розвитку регіону : кваліфікаційна робота / І. П. Лісовенко ; наук. кер. Н. П. Мацелюх ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики. — Ірпінь, 2023. — 69 с.