Авторський телепроєкт як формат якісної економічної журналістики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи - створити концепцію авторської інформаційно-аналітичної економічної телепрограми з урахуванням сучасного стану інформаційно-медійного простору, тенденцій його розвитку, суспільних викликів і очікувань аудиторії. Завданнями роботи є: - систематизувати наукові дослідження щодо розуміння поняття «телепроєкт», «спеціалізований телепроект», порівняти наявні в науковому дискурсі дефініції; - визначити запити українського суспільства на висвітлення економічної проблематики; - охарактеризувати український телесегмент економічного спрямування й обгрунтувати доцільність створення інформаційно-економічної програми; - на основі загальних підходів до розуміння медіа-концепції деталізувати специфіку власного економічного телепроекту (структуру, технічні характеристики, особливості діяльності та авторську ідею проекту, цільову аудиторію); - обгрунтувати концепцію авторської інформаційно-аналітичної економічної програми. Предметом дослідження є функції і завдання, визначальні жанровотематичні, оформлювальні, авторські риси телепроєкту на економічну тематику як формату якісної журналістики. Об’єктом дослідження виступає сучасний телевізійний проєкт. Базою дослідження виступає ефективність створення інформаційно- економічної програми в українському медіа просторі. За результатами дослідження запропоновано інформаційно- економічну програму «Економіна and бізнес» та пропозиції щодо реалізації. Одержані результати можуть стати частиною медіа-контенту марафону «Єдині новини» або будь-якого українського телеканалу, який транслюється в ютуб-просторі. The purpose of the work is to create a concept of the author's informational and analytical economic TV program taking into account the current state of the informational and media space, trends in its development, social challenges and audience expectations. The tasks of the work are: - systematize scientific research regarding the understanding of the concept of "teleproject", "specialized teleproject", compare the definitions available in the scientific discourse; - to determine the Ukrainian society’s requests for economic issues coverage; - to characterize the Ukrainian television segment of an economic orientation and to justify the expediency of creating an informational and economic program; - on the basis of general approaches to understanding of the media concept, detail the specifics of one's own economic TV project (structure, technical characteristics, specifics of activity and author's idea of the project, target audience); - justify the concept of the author's informational and analytical economic program. The subject of the study is the functions and tasks, defining genre-thematic, design, and author’s features of the TV project on economic topics as a format of quality journalism. The object of research is a modern television project. The basis of the study is the effectiveness of creating an information and economic program in the Ukrainian media space. Based on the results of the research, the information and economic program "Economy and Business" and suggestions for its implementation are proposed. The obtained results can become part of the media content of the "Yedyni Novyny marathon or any Ukrainian TV channel that is broadcast on the YouTube space.
Опис
Ключові слова
економіка, журналістика, медіаринок, реклама, менеджмент, маркетинг, фінансова звітність, баланс, бізнес-план, інвестиції, медіааналітика, медіатехнології, economy, journalism, media market, advertising, management, marketing, financial reporting, balance sheet, business plan, investments, media analytics, media technologies
Бібліографічний опис
Бернацька Д. В. Авторський телепроєкт як формат якісної економічної журналістики : кваліфікаційна робота / Д. В. Бернацька ; наук. кер. Н. І. Зикун ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки та соціальних комунікацій. — Ірпінь, 2023. – 59 с.