Деякі критичні зауваження до змін у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності

Анотація
Виконано порівняльний аналіз Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти. Доведено неоднозначність тлумачення показників рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника. Визначено, що дві третини показників потребують подальшого вивчення, громадського обговорення, доопрацювання. Оскільки освітня діяльність здійснюється в межах правового поля і регламентується Ліцензійними умовами, постає необхідність внесення змін до щойно прийнятої нової редакції. A comparative analysis of the licensing conditions for the educational activities of educational institutions is made. The ambiguity of the interpretation of the indicators of the level of scientific and professional activity of the scientific pedagogical (scientific) worker is proved. It is determined that two-thirds of the indicators require further study, public discussion, refinement. Since educational activity is carried out within the legal framework and is regulated by the Licensing Conditions, it becomes necessary to make changes in the newly adopted new edition.
Опис
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» від 10 травня 2018 р. № 347 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Ключові слова
вищі навчальні заклади, освітня діяльність, ліцензійні умови, рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, higher educational institutions, educational activity, licensing conditions, level of scientific and professional activity of scientific and pedagogical workers
Бібліографічний опис
Авраменко Н. Л. Деякі критичні зауваження до змін у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності / Н. Л. Авраменко, І. С. Сагайдак, Т. М. Чорна // Соціологія права. – 2018. – № 1-2 (24-25). – С. 107–116.
Зібрання