Економіка підприємства

Анотація
У рамках підручника, який охоплює комплекс питань, пов’язаних із господарською діяльністю підприємств, надається загальна характеристика управління і структури підприємств, детально розкриваються склад і особливості основних засобів та нематеріальних активів, розглядається специфіка витрат на виробництво, інвестиційних ресурсів, персоналу і оплати праці, виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції. Окрема тема присвячується фінансово-економічним результатам діяльності підприємства. У результаті формується цілісне уявлення про організацію процесу управління підприємством. Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Within the framework of the textbook, which covers a complex of issues related to the economic activity of enterprises, a general description of the management and structure of enterprises is provided, the composition and features of fixed assets and intangible assets are disclosed in detail, the specifics of production costs, investment resources, personnel and wages are considered. production, quality and competitiveness of products. A separate topic is devoted to the financial and economic results of the enterprise. As a result, a holistic idea of the organization of the enterprise management process is formed. For students of economic specialties of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
приватноправові відносини, публічне право, цивільні правовідносини, нотаріальний процес, private law relations, public law, civil legal relations, notarial process
Бібліографічний опис
Економіка підприємства : підручник [Електронний документ] / Л. Л. Лазебник, В. В. Гурочкіна, Л. В. Слюсарева [та ін.] ; за заг. ред. Л. Л. Лазебник ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 426 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 166).
Зібрання