Податкове навантаження: порівняльна характеристика вітчизняного та зарубіжного досвіду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в узагальнені теоретично-прикладних аспектів податкового навантаження в Україні, порівняльна оцінка податкового тягаря в Україні та зарубіжних країнах, визначення основних проблем, а також надання рекомендацій̆ щодо його оптимізації та пошук шляхів удосконалення напрямів оптимізації податкового навантаження. Предметом дослідження є процес організації, використання та оптимізації податкового навантаження в системі податкової політики в Україні та зарубіжних державах. Об’єктом дослідження виступає податкове навантаження на суб’єкти господарювання в Україні та світі. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення податкового навантаження в Україні на основі зарубіжного досвіду. Одержані результати можуть бути використані Державною податковою службою при плануванні, прогнозуванні та використанні податкових надходжень, а також податкового навантаження. Оскільки, податкові надходження виконують досить значну роль в функціонуванні бюджету в Україні. The purpose of the work is to summarize the theoretical and applied aspects of the tax burden in Ukraine, a comparative assessment of the tax burden in Ukraine and foreign countries, to identify the main problems, as well as to provide recommendations for its optimization and search for ways to improve the areas of optimization of the tax burden. The subject of the study is the process of organization, use and optimization of the tax burden in the system of tax policy in Ukraine and foreign countries. The object of the study is the tax burden on business entities in Ukraine and the world. Based on the results of the research, relevant conclusions and proposals are formulated. The obtained results can be used by the State Tax Service in planning, forecasting and using tax revenues, as well as the tax burden. Because tax revenues play a significant role in the functioning of the budget in Ukraine.
Опис
Ключові слова
податки, надходження, податкове навантаження, податковий̆ коефіцієнт, Державна податкова служба, taxes, revenue, tax burden, tax coefficient, State Tax Service
Бібліографічний опис
Шворак І. В. Податкове навантаження: порівняльна характеристика вітчизняного та зарубіжного досвіду : кваліфікаційна робота / І. В. Шворак ; наук. кер. В. Л. Андрущенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 103 с.