Україна і світ: соціально-гуманітарні виміри безпеки та співпраці

Анотація
У збірнику матеріалів конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем міжнародних відносин у політичному, соціально-гуманітарному, комунікаційному та управлінському вимірах соціальної співпраці та інформаційної безпеки в контексті міжнародного партнерства за умов військової агресії російської федерації проти України. Видання розраховане на науковців, викладачів, представників органів державного управління й органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників державного сектору економіки та субʼєктів підприємницької діяльності. The collection of conference materials highlights the results of scientific research on current problems of international relations in the political, socio-humanitarian, communication and management dimensions of social cooperation and information security in the context of international partnership under the conditions of military aggression of the Russian Federation against Ukraine. The publication is intended for scientists, teachers, representatives of state administration bodies and local self-government bodies, students of higher education, postgraduate students, employees of the public sector of the economy and subjects of entrepreneurial activity.
Опис
Ключові слова
безпека, міжнародна безпека, міжнародні відносини, глобальні процеси, соціальне партнерство, стратегічні комунікації, менеджмент, публічне управління та адміністрування, security, international security, international relations, global processes, social partnership, strategic communications, management, public management and administration
Бібліографічний опис
Україна і світ: соціально-гуманітарні виміри безпеки та співпраці [Електронний ресурс] : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, 24 листопада 2023 р., м. Ірпінь. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 204 с. – PDF-формат.