Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з оперативної оренди за матеріалами ТОВ «МЛ «Діла».

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі вивчено особливость обліку і контролю операцій з оренди на підприємстві та визначення способів їх удосконалення.Ввизначено економічний зміст та нормативне регулювання оренди в Україні, встановлено роль і місце обліку та контролю в системі орендних відносин, проаналізовано організаційно-економічну характеристику та організацію бухгалтерського обліку оперативної оренди на підприємстві. За результатами дослідження сформульовані висновки та пропозиції щодо обліку та удосконалення оперативної оренди на підприємстві та процесу звітування відповідно до її вимог. Зокрема, наведені рекомендації щодо автоматизації процесу обліку оперативної оренди під вимоги міжнародних стандартів. In the qualification work, the peculiarity of accounting and control of lease operations at the enterprise was studied and the methods of their improvement were determined. The economic content and regulatory regulation of leases in Ukraine were determined, the role and place of accounting and control in the system of lease relations was determined, the organizational and economic characteristics and organization of accounting were analyzed operational lease at the enterprise. Based on the results of the study, conclusions and proposals were formulated regarding the accounting and improvement of the operating lease at the enterprise and the reporting process in accordance with its requirements. In particular, there are recommendations for automating the process of accounting for operating leases in accordance with the requirements of international standards.
Опис
Ключові слова
оренда, оперативна оренда, МСФЗ, бухгалтерський облік оперативної оренди, автоматизація, фінансова звітність., lease, operating lease, IFRS, accounting of operating leases, automation, financial reporting
Бібліографічний опис
Корник М. І. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з оперативної оренди за матеріалами ТОВ «МЛ «Діла». : кваліфікаційна робота / М. І. Корник ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 66 с.