Облік і оподаткування інноваційної діяльності підприємств

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є обґрунтування та поглиблення теорії і методики обліку й аналізу інновацій і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку, оподаткування й аналізу витрат на інновації, а також практичному їх використанні під час прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Об’єкт дослідження – облік та оподаткування інноваційної діяльності ПрАТ «Північний ГЗК». Предмет дослідження – сукупність теоретичних і організаційно- методичних засад бухгалтерського обліку та оподаткування витрат на інновації. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиціях з удосконалення обліку та оподаткування витрат на інновації на підприємствах України. The purpose of the thesis is to substantiate and deepen the theory and methodology of accounting and analysis of innovations and to develop practical recommendations for improving accounting, taxation and analysis of innovation costs, as well as their practical use in making management decisions aimed at ensuring the competitiveness of domestic enterprises. The object of the study is accounting and taxation of innovation activities of PJSC "Northern GOK". The subject of the study is a set of theoretical, organizational and methodological principles of accounting and taxation of innovation costs. The practical significance of the results obtained is in the proposals for improving the accounting and taxation of innovation costs at Ukrainian enterprises.
Опис
Ключові слова
оподаткування, фінансові результати, облік, контроль, консультування, taxation, financial results, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
М’ялик М. С. Облік і оподаткування інноваційної діяльності підприємств : кваліфікаційна робота / М. С. М’ялик ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 130 с.