Розробка проекту щодо вдосконалення організаційної структури управління компанією

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В сучасних умовах жорсткої конкуренції важливого значення набуває забезпечення ефективного управління компанією, основаного на відповідній організаційній структурі, поточному й стратегічному плануванні, розвинутій системі мотивування роботи персоналу, а також необхідному рівні контролінгу. Погіршення економічної ситуації, внаслідок воєнних дій, в цілому лише ускладнює умови, в яких доводиться працювати українським компаніям. Це приводить до зростання вимог щодо побудови організаційної структури управління компанією. Формування та розробка проекту щодо вдосконалення організаційної структури управління компанією вимагає відповідних оптимізаційних заходів щодо покращення управління компанією та відносинами в колективі. Під час економічної кризи та повномаштабних воєнних дій зміни в управлінських організаційних структурах покликані створити умови для виживання компанії за рахунок ефективнішого використання потенціалу, зниження витрат виробництва та адаптації до умов середовища. In modern conditions of fierce competition, it is important to ensure effective management of the company, based on an appropriate organizational structure, current and strategic planning, a developed system of motivating the work of personnel, as well as the necessary level of controlling. The deterioration of the economic situation, as a result of military actions, in general only complicates the conditions in which Ukrainian companies have to work. This leads to an increase in requirements for the construction of the organizational structure of the company's management. Formation and development of a project to improve the organizational structure of company management requires appropriate optimization measures to improve company management and team relations. During the economic crisis and full-scale military operations, changes in management organizational structures are designed to create conditions for the survival of the company due to more efficient use of potential, reduction of production costs and adaptation to environmental conditions.
Опис
Ключові слова
організаційна структура, проект, управління, ефективність, компанія, organizational structure, project, management, efficiency, company
Бібліографічний опис
Дубчак М. А. Розробка проекту щодо вдосконалення організаційної структури управління компанією : кваліфікаційна робота / М. А. Дубчак ; наук. кер. Л. В. Слюсарева ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 64 с.