Державні цільові фонди

Анотація
У навчальному посібнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання державних цільових фондів України. Теми чітко структуровані та виділяють історичні аспекти розвитку державних цільових фондів, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування елементів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо. Призначається для викладачів, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також усіх бажаючих, яких цікавить питання функціонування державних цільових фондів. The study guide reveals the content, organizational structure, purpose, functions and tasks of the state trust funds of Ukraine. The topics are clearly structured and highlight the historical aspects of the development of state trust funds, the organizational structure, the peculiarities of the hierarchical subordination of the elements of the structure, the main directions, goals, tasks and functions of activities, etc. It is intended for teachers, students of higher education in economic specialties of institutions of higher education, as well as anyone who is interested in the functioning of state trust funds.
Опис
Ключові слова
державні цільові фонди, місцеве самоврядування, охорона навколишнього середовища, державний бюджет, фонд державного бюджету, соціальний захист, соціальне забезпечення, державне соціальне страхування, пенсійні фонди, пенсійне забезпечення, безробіття, state trust funds, local self-government, environmental protection, state budget, state budget fund, social protection, social security, state social insurance, pension funds, pension security, unemployment
Бібліографічний опис
Гордей О. Д. Державні цільові фонди : навч. посіб. [Електронний документ] / О. Д. Гордей, В. П. Биховченко, А. М. Ковальчук ; Ун-т держ. фіск. служби України. – 2-ге вид., оновлене та допов. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 350 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 147).