Корупційні кримінальні правопорушення в умовах дії воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал
Анотація
У статті досліджуються корупційні кримінальні правопорушення, які вчиняються в умовах дії воєнного стану. Визначаються основні чинники, що сприяють вчиненню корупційних діянь. Окреслено шляхи боротьби з корупцією та запропоновано зміни до Кримінального кодексу України. На шляху вступу до ЄС боротьба з корупцією має особливо важливе значення. Проведення антикорупційної реформи розпочалося ще 2014 року, наслідком якої є створення нових спеціалізованих органів, ухвалення ряду законодавчих змін, звільнення одних високопосадовців і призначення інших. Однак, незважаючи на це, корупція все ще триває і боротьба з нею особливо гостро постає в умовах воєнного стану, адже кожне корупційне кримінальне правопорушення віддаляє Україну від перемоги у боротьбі з агресією російської федерації. Це зумовлює актуальність теми дослідження та необхідність аналізу законодавчого регулювання, вивчення проблематики і запропонування шляхів її вирішення. Аргументовано думку про те, що для окреслення шляхів боротьби з корупцією насамперед потрібно виявити причини, що сприяють її вчиненню. Причин для вчинення корупційних діянь є досить багато. Серед них є як об’єктивні, так і суб’єктивні. Це – тонізація економіки, недостатня кримінальна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень, перерозподіл державної власності, занепад економіки та правовий нігілізм. Доведено, що для боротьби з корупцією варто посилити кримінальну відповідальність шляхом внесення змін до Кримінального кодексу України, адже існуюча нині відповідальність за вчинення корупційних діянь не сприяє посиленню правосвідомості громадян і зменшенню корупційних кримінальних правопорушень. The article examines corruption criminal offenses committed under martial law. The main factors contributing to the commission of corrupt acts are determined. Ways to fight corruption are outlined and changes to the Criminal Code are proposed. On the way to joining the EU, the fight against corruption is of particular importance. The implementation of anti-corruption reform began in 2014, the result of which is the creation of new specialized bodies, the adoption of a number of legislative changes, the dismissal of some high- ranking officials and the appointment of others. However, despite this, corruption still continues and the fight against it is especially acute in the conditions of martial law, because every corruption criminal offense distances Ukraine from victory in the fight against the aggression of the Russian Federation. This determines the relevance of the research topic and the need to analyze legislative regulation, study the problem and propose ways to solve it. There are many reasons for committing acts of corruption. Among them are both objective and subjective. These are the diminution of the economy, insufficient criminal responsibility for the commission of corruption offenses, redistribution of state property, the decline of the economy and legal nihilism. The opinion is argued that in order to outline the ways of fighting corruption, first of all, it is necessary to identify the reasons that contribute to its commission. It has been proven that in order to fight corruption, criminal responsibility should be strengthened, because the current responsibility for committing corrupt acts does not contribute to strengthening the legal awareness of citizens and reducing corruption criminal offenses.
Опис
Ключові слова
корупція, державний бюджет, службові особи, фінансова допомога, кримінальна відповідальність., corruption, state budget, officials, financial aid, criminal liability.
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Корупційні кримінальні правопорушення в умовах дії воєнного стану / Н. А. Лугіна, С. В. Дем’яненко // Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. – 2023. – № 2 (11). – С. 108–114.
Зібрання