Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції

Анотація
До збірника увійшли тези доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячених висвітленню актуальних питань, пов’язаних з управлінням публічними фінансами; інноваційними напрямами розвитку фінансового ринку; інноваціями в управлінні проєктами соціально-економічного розвитку регіонів; грошово-кредитними механізми інноваційного розвитку банківського сектору; фінансовими інноваціями в реальному секторі економіки; аналітикою та інформаційними технологіями в управлінні публічними фінансами; електронною гривнею та віртуальними активами; економічними, фінансовими та правовими аспектами євроінтеграції України; інституційним забезпеченням розвитку економіки України в умовах євроінтеграції; напрямами гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. The collection includes theses of the reports of the participants of the 4th International Scientific and Practical Conference "Actual Economic, Financial and Legal Issues in the Conditions of European Integration and Global Competition". The publications reflect the results of the authors' scientific research devoted to the coverage of topical issues related to public finance management; innovative areas of financial market development; innovations in the management of regional socio-economic development projects; monetary and credit mechanisms of innovative development of the banking sector; financial innovations in the real sector of the economy; analytics and information technologies in public finance management; electronic hryvnia and virtual assets; economic, financial and legal aspects of the European integration of Ukraine; institutional support for the development of Ukraine's economy in the conditions of European integration; areas of harmonization of the accounting system in Ukraine. The publication is intended for a wide range of readers who are interested in the outlined issues.
Опис
Ключові слова
Євроінтеграція, конкуренція, фінансова безпека, кредитування, фінансовий менеджмент, фінансовий контроль, банківський сектор, діджиталізація, цифрова економіка, European integration, competition, financial security, lending, financial management, financial control, banking sector, digitization, digital economy
Бібліографічний опис
Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції [Електронне видання] : зб. тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 27–29 квітня 2023 р., м. Ірпінь – Берегово ; Міністерство освіти та науки України, Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Державний податковий університет, Ірпінський фаховий коледж економіки та права [та ін.]. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 356 с.