Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами та аналіз ефективності їх використання за матеріалами ТДВ «Яготинський маслозавод»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в узагальненні методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення системи управління виробничими запасами. Саме ефективний облік та аналіз виробничих запасів є необхідною умовою ефективного функціонування та розвитку будь-якого суб’єкта господарювання, який займається виробництвом та запорукою його стійкого фінансового стану. Завданнями роботи є: уточнення економічної сутності виробничих запасів, їх класифікації та ролі в діяльності підприємства; висвітлення оцінки виробничих запасів; висвітлення організації облікової політики щодо виробничих запасів на підприємстві; дослідити особливості організації первинного, зведеного обліку виробничих запасів та правила документообігу; представлення обліку операцій з виробничими запасами на підприємстві; дослідження організації і методики інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в обліку; проаналізувати динаміку та структуру виробничих запасів; визначення ступеня забезпеченості досліджуваного підприємства виробничими запасами та ефективності їх використання; надання пропозицій щодо удосконалення організації та методики ведення обліку та аналізу виробничих запасів на досліджуваному підприємстві. Предметом дослідження є обліково-економічне забезпечення ефективності використання запасів на підприємстві ТДВ «Яготинський маслозавод» з метою покращення системи управління підприємством в цілому. Об’єктом дослідження виступає діюча система обліку і аналізу економічної діяльності ТДВ «Яготинський маслозавод». Базою дослідження виступає ТДВ «Яготинський маслозавод. За результатами дослідження сформульовані пропозиції: налагодити процес визначення первісної вартості матеріальних ресурсів під час їх оприбуткування, що забезпечено інформаційними технологіями економічної діяльності підприємства; запровадити чітку організацію контрольних процедур руху ресурсів підприємства (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів. Робота містить 65 сторінок друкованого тексту, у тому числі 13 таблиць, 18 рисунків та 12 додатків на 7 сторінках. Список використаних літературних джерел налічує 53 найменування і подано на 5 сторінках.. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022рр. Рік захисту роботи 2023р. The purpose of the work is to generalize methodological provisions and develop practical recommendations for improving the accounting and analytical support of the inventory management system. It is the effective accounting and analysis of production stocks that is a necessary condition for the effective functioning and development of any business entity that is engaged in production and a guarantee of its sustainable financial condition. The tasks of the work are: clarification of the economic essence of production stocks, their classification and role in the enterprise's activity; coverage of the assessment of production stocks; coverage of the organization of the accounting policy regarding production stocks at the enterprise; to investigate the peculiarities of the organization of the primary and consolidated accounting of production stocks and the rules of document circulation; presentation of accounting operations with production stocks on the enterprise; research on the organization and methods of inventorying production stocks and displaying its results in accounting; analyze the dynamics and structure of production stocks; determination of the degree of supply of the investigated enterprise with production stocks and the efficiency of their use; providing proposals for improving the organization and methods of keeping records and analyzing production stocks at the enterprise under study. The subject of the study is the accounting and economic provision of the efficiency of the use of stocks at the TDV enterprise "Yagotinsky Maslozavod" with the aim of improving the management system of the enterprise as a whole. The object of the research is the current system of accounting and analysis of the economic activity of TDV "Yagotyn Oil Plant". The basis of the research is TDV "Yagotyn oil factory. Based on the results of the research, proposals were formulated: establish the process of determining the initial value of material resources during their posting, which is provided by information technologies of the economic activity of the enterprise; introduce a clear organization of control procedures for the movement of enterprise resources (application of accounting methods by responsibility centers, control measures and operational regulation of stock formation processes. The work contains 65 pages of printed text, including 13 tables, 18 figures and 12 appendices on 7 pages. The list of used literary sources includes 53 names and is presented on 5 pages. The year of performance of qualification work is 2021-2022. The year of job protection is 2023.
Опис
Ключові слова
запаси, виробничі запаси, активи, оцінка, фінансова звітність, інвентаризація, аналіз., stocks, production stocks, assets, valuation, financial reporting, inventory, analysis
Бібліографічний опис
Шаповалов В. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами та аналіз ефективності їх використання за матеріалами ТДВ «Яготинський маслозавод» : кваліфікаційна робота / . Шаповалов ; наук. кер. Т. М. Сторожук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 65 с