Вектори трансформації діяльності університетів у контексті реалізації цілей сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі наведена характеристика напрямів міжнародних досліджень з управління сталістю в університетах, які відіграють вирішальну роль у сприянні стійкому розвитку суспільства. Проаналізовано основні складові концепції сталого розвитку закладів вищої освіти та зміст діяльності структур, що беруть участь у процесах розвитку та управління стійкістю. Обґрунтовано необхідність розробки проектів сталого розвитку університетів, адаптованих до вітчизняної нормативно-правової бази, що включатимуть відповідні вимоги до освітніх установ, які готують фахівців та лідерів бізнесу, покликаних демонструвати суспільно відповідальне ставлення до глобальних проблем. The paper describes the directions o f international research on sustainability management in universities, which play a crucial role in promoting sustainable development o f society. The main components o f the concept o f sustainable development o f higher education and the content o f the activities o f structures involved in the processes o f development and sustainability management are analyzed. The need to develop sustainable development projects o f universities adapted to the domestic legal framework, which will include appropriate requirements for educational institutions, training professionals and business leaders, designed to demonstrate a socially responsible attitude to global issues.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток, університети, освіта для стійкого розвитку, рейтинги, зелений кампус, sustainable development, universities, education for sustainable development, rankings, green campus.
Бібліографічний опис
Заєць С. Вектори трансформації діяльності університетів у контексті реалізації цілей сталого розвитку / С. Заєць // ІІ Міжнародний податковий конгрес [Електронне видання] : зб. матеріалів, 26 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – С. 1086–1091.
Зібрання