Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
У матеріалах VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» висвітлюються теоретико-методологічні та практичні проблеми розвитку гуманітарного знання як складової гармонійного розвитку особистості; соціально-філософського осмислення проблеми адаптації в умовах кризового суспільства; соціологічного та соціально-психологічного вимірів адаптації особистості в сучасних умовах; соціалізація особистості як освітньої та соціально-педагогічної проблем; психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу: сучасні проблеми та виклики; особливості професійної освіти в Україні та світі; сучасні тенденції психологічної допомоги особистості в умовах кризового суспільства. Зміст матеріалів віддзеркалює актуальні питання теоретичних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем конструювання життєдіяльності особистості у контексті відновлення внутрішнього потенціалу за рахунок особистісного ресурсу. Матеріали науково-практичної конференції розраховані на наукових працівників у галузі психології, соціології, педагогіки, викладачів, аспірантів, студентів, а також на практичних психологів, соціальних педагогів, соціологів і соціальних працівників. The materials of the VIII International Scientific and Practical Conference "Actual problems of psychological and social adaptation in the conditions of a crisis society" highlight the theoretical, methodological and practical problems of the development of humanitarian knowledge as a component of the harmonious development of the individual; socio-philosophical understanding of the problem of adaptation in the conditions of a crisis society; sociological and socio-psychological dimensions of personality adaptation in modern conditions; socialization of personality as an educational and socio-pedagogical problem; psychological and pedagogical support of the educational process: modern problems and challenges; peculiarities of professional education in Ukraine and the world; modern trends of psychological assistance to the individual in the conditions of the crisis society. The content of the materials reflects the current issues of theoretical and applied research aimed at solving the problems of designing the life activities of the individual in the context of restoring the internal potential at the expense of the personal resource. The materials of the scientific and practical conference are designed for researchers in the field of psychology, sociology, pedagogy, teachers, graduate students, students, as well as for practical psychologists, social pedagogues, sociologists and social workers.
Опис
Ключові слова
психологія, соціальна адаптація, соціологія, psychology, social adaptation, sociology
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства [Електронне видання] : зб. матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20 квітня 2023 року, м. Ірпінь. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 560 с.