Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити особливості здійснення аудиту виконання бюджетних програм у сфері охорони здоровʼя. Завданнями роботи є: - проаналізувати економічний зміст бюджетної програми та критерії їх виконання; - розглянути етапи розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм та його сутність; - здійснити характеристику Державної аудиторської служби та її ролі у процесі здійснення аудиту у сфері охорони здоровʼя; - провести аналіз фінансування галузі охорони здоров’я з державного бюджету України; - описати організацію та план державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я; - навести методику державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм та узагальнення його результатів; - виокремити проблемні питання державного фінансового аудиту бюджетних програм у сфері охорони здоров'я; - розглянути способи підвищення дієвості та ефективності до організації державного фінансового аудиту бюджетних програм у сфері охорони здоров'я. Предметом дослідження є державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм у сфері охорони здоровʼя. Об’єктом дослідження виступає теоретичні та практичні аспекти здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у сфері охорони здоровʼя. Базою дослідження виступає Державна аудиторська служба України. За результатами дослідження сформульовані висновки щодо неефективності реалізації бюджетної програми у сфері охорони здоров’я КПКВ 2301040 КФКВ 0740. Одержані результати значним чином можуть допомогти покращити процес проведення державного фінансового аудиту у сфері охорони здоровʼя The purpose of the work is to study the peculiarities of auditing the implementation of budget programs in the healthcare sector. The objectives are as follows: - analyze the economic content of the budget program and the criteria for their implementation; - to consider the stages of development of the state financial audit of budget program implementation and its essence; - to characterize the State Audit Service and its role in the process of auditing in the healthcare sector; - analyze the financing of the healthcare sector from the state budget of Ukraine; - describe the organization and plan of the state financial audit of the implementation of budget programs in the healthcare sector; - to present the methodology of state financial audit of budget programs and summarize its results; - to highlight the problematic issues of the state financial audit of budget programs in the field of health care; - to consider ways to improve the efficiency and effectiveness of the organization of the state financial audit of budget programs in the healthcare sector. The subject of the study is the state financial audit of the implementation of budget programs in the healthcare sector. The object of the study is the theoretical and practical aspects of the state financial audit of the implementation of budget programs in the healthcare sector. The research is based on the State Audit Service of Ukraine. Based on the results of the study, conclusions were made about the inefficiency of the implementation of the budget program in the healthcare sector (CPCS 2301040 KFKV 0740). The results obtained can significantly help improve the process of conducting state financial audit in the healthcare sector
Опис
Ключові слова
державна аудиторська служба України, Міністерство охорони здоров’я, бюджетна програма, бюджетна програма у сфері охорони здоров’я, state audit service of Ukraine, Ministry of health, budget program, budget program in the healthcare sector
Бібліографічний опис
Нікітіна С. В. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки : кваліфікаційна робота / С. В. Нікітіна ; наук. кер. М. О. Скорик; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 59 с.