Правова робота в діяльності вищих навчальних закладів України в сучасних ринкових відносинах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Стаття присвячена дослідженню змісту правової роботи в діяльності вищих навчальних закладів, яка є необхідним господарсько-правовим засобом регулювання їх діяльності в сучасних ринкових відносинах. З’ясовано, що у науковій юридичній літературі відсутній єдиний підхід до тлумачення поняття «правова робота». Акцентовано увагу на одному з обов’язкових напрямів в змісті правової роботи, як правове забезпечення оформлення прав інтелектуальної власності на результати науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів. The article is devoted to the study of the content of legal work in the activities of higher educational institutions, which is a necessary economic and legal means of regulating their activities in modern market relations. It is found out that in the scientific legal literature there is no single approach to the interpretation of the concept of «legal work». The emphasis is on one of the compulsory directions in the content of legal work, as a legal support for the registration of intellectual property rights for the results of research activities of higher educational.
Опис
Ключові слова
підприємництво, інновації, правова робота, юридична служба, науково-дослідна діяльність, захист прав інтелектуальної власності., entrepreneurship, innovation, legal work, legal service, research activity, protection of intellectual property rights.
Бібліографічний опис
Боднарчук О. Г. Правова робота в діяльності вищих навчальних закладів України в сучасних ринкових відносинах [Електронний ресурс] / О. Г. Боднарчук // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 5. – С. 145–148. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/5_2017/42.pdf
Зібрання