Обліково-аналітичне забезпечення економічного управління підприємством

dc.contributor.authorПечніков Сергій Анатолійович
dc.contributor.authorPechnikov Serhiy Anatoliyovych
dc.date.accessioned2023-03-23T12:11:16Z
dc.date.available2023-03-23T12:11:16Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає у вдосконаленні теоретико-методичних та практичних аспектів обліково-аналітичного забезпечення економічного управління підприємством. Завданнями роботи є: дослідити сутність, структуру та напрями політики економічного управління підприємством; концептуалізувати аспекти обліково-аналітичного забезпечення економічного управління підприємством; навести характеристику об’єкту дослідження ПрАТ «Оболонь»; визначити особливості організації облікового процесу в системі економічного управління підприємством; охарактеризувати облік трансакційних витрат в системі економічного управління підприємством; здійснити бізнес-аналіз та оцінку ефективності системи економічного управління підприємством; сформувати механізм формування інтегрованої звітність в системі економічного управління підприємством. Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення економічного управління підприємством. Об’єктом дослідження виступає система економічного управління підприємством. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації з удосконалення методики та організації обліково-аналітичних процедур з економічного управління підприємством як основи прискорення обробки та представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень. Одержані результати можуть бути використані в організації обліково-аналітичного процесу менеджменту підприємства. Дипломна робота містить 65 сторінок, 12 таблицю, 3 рисунків, список використаних джерел з 20 найменувань, 3 додатків. The purpose of the work is to improve the theoretical, methodological and practical aspects of the accounting and analytical support of the economic management of the enterprise. The tasks of the work are: to investigate the essence, structure and directions of the policy of economic management of the enterprise; to conceptualize the aspects of accounting and analytical support of economic management of the enterprise; to describe the research object of PJSC "Obolon"; determine the peculiarities of the organization of the accounting process in the system of economic management of the enterprise; characterize the accounting of transaction costs in the system of economic management of the enterprise; carry out a business analysis and evaluation of the efficiency of the economic management system of the enterprise; to form a mechanism for the formation of integrated reporting in the system of management of the enterprise. The subject of the work is theoretical-methodical and applied aspects of accounting and analytical support of economic management of the enterprise. The object of research is the system of economic management of the enterprise. The results of the work formulate practical recommendations for improving the methodology and organization of accounting and analytical procedures for the economic management of the enterprise as a basis for accelerating the processing and presentation of economic information for making management decisions. The obtained results can be used in the organization of accounting and analytical process by the management of the enterprise. Work contains 65 pages, 12 tables, 3 figures, a list of sources used with 20 titles, 3 applications.
dc.identifier.citationПечніков С. А. Обліково-аналітичне забезпечення економічного управління підприємством : кваліфікаційна робота / С. А. Печніков ; наук. кер. Л. В. Титенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 65 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/55
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectекономічне управління, обліково-аналітичне забезпечення управління, трансакційні витрати, інтегрована звітність.
dc.subjecteconomic management, accounting and analytical management support, transaction costs, integrated reporting
dc.titleОбліково-аналітичне забезпечення економічного управління підприємством
dc.title.alternativeAccounting and analytical support for economic management of the enterprise
dc.typeOther
Файли