Блокчейн в Україні: проблеми правового регулювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
Анотація
У статті досліджується стан правового регулювання блокчейну та криптовалюти та, а також аналіз законодавства щодо перспектив введення цих новітніх технологій в Україні. Обумовлено причини виникнення криптовалюти, а саме не контрольованістю іншими учасниками фінансового ринку емісії американських доларів, а також бажання використання нових методів розрахунків та накопичення капіталу у всьому світі. Визначено поняття «криптовалюти та обумовленість створення нею поняття криптореволюції». З’ясовується питання про те, чи зможе криптовалюта та технологія блокчейн зайняти своє місце в Україні, а також як вплине впровадженням такої цифрової валюти на фінансову систему України та визначення всіх ризиків введення такої технології в загальнодержавних масштабах. Виявлено основні прогалини та недоліки у законодавстві, різного роду нормативно-правових актах України щодо криптовалют та діяльності криптовалютних бірж, запропоновано альтернативні варіанти врегулювання використання криптовалюти відповідно до досвіду розвинених зарубіжних країн, співвідношення та можливості відповідності законодавства України в цій сфері, а також можливі удосконалення та заповнення прогалин законодавства. Виявлено, в якій залежності від визначення статусу криптовалюти мають складність та обсяг змін законодавства. Проаналізовано та розглянуто державні нормативноправові акти на предмет поняття криптовалюти та її статусу, а саме основних характеристик та відмінностей між електронними грошима і віртуальною валютою, а також переваги і недоліки застосування її як нового фінансового інструменту та найновішої технології. Оцінено перспективи та небезпеки використання криптовалюти в Україні. Аргументовано, чому технологія блокчейну, має величезний потенціал та допоможе створити абсолютно нову інфраструктуру у фінансовій сфері. Розглянуто спірні питання впровадження криптовалюти, що виникають з приводу появи нового потенційного інструменту для відмивання грошей, використання технології в наркобізнесі та інших кримінальних діяннях. Аргументовано, обумовленість зниження рівня злочинності та мінімізація ризиків грамотною юридичною технікою законотворення. The article examines the state of legal regulation of blockchain technology and cryptocurrency, as well as analysis of the legislation regarding the prospects for the introduction of these latest technologies in Ukraine. Due to the reasons for the emergence of a new phenomenon, cryptocurrency, but it is not the accountability of the other participants in the financial market of emission of American dollars and the use of new methods of calculation and accumulation of capital throughout the world. Define the concept of «cryptocurrency and the conditionality of the creation of the concept of scriptorially». It turns out the question about whether cryptocurrency and blockchain technology to take their place in Ukraine, as well as the impact of the introduction of this digital currency in the financial system of Ukraine and definition of all risks the introduction of such technology at a national scale. Identified major gaps and shortcomings in the legislation, various legal acts of Ukraine concerning the cryptocurrency and activities cryptanalytic exchanges proposed alternative solutions to the use of cryptanalytic according to the experience of foreign developed countries, the ratio of and ability to comply with the legislation of Ukraine in this sphere, as well as possible improvements and remedy deficiencies in the legislation. Identified which define the status of crypto-currencies have the complexity and volume of changes in legislation. Analyzed and reviewed state regulatory legal acts on the subject idea of cryptocurrency and its status, namely the main characteristics and differences between electronic money and virtual currencies, as well as the advantages and d isadvantages of its application as a new financial instrument and the latest technology. The prospects and dangers of the use of cryptanalytic in Ukraine. Arguments why the technology of the blockchain has huge potential and will help to create a brand new infrastructure in the financial sector. Considered controversial issues of the introduction of cryptocurrencies arising from the emergence of a new potential tool for money laundering, the use of technology in the drug business and other criminal acts. Convincingly, the conditionality of reducing crime and minimizing the risks of a competent legal technique of law-making
Опис
Ключові слова
блокчейн, криптовалюта, валюта, електронні гроші, валютне законодавство, blockchain, cryptocurrency, currency, electronic money, сurrency legislation.
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Блокчейн в Україні: проблеми правового регулювання / Н. А. Лугіна, А. М. Вартовнік // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2020. – № 8 (88), Т. 2. – С. 74–79.
Зібрання