Міжнародний досвід податкового консультування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в дослідженні розвитку світового ринку податкового консультування, оцінці діяльності приватних компаній і громадських об'єднань податкових консультантів, виокремленні проблем та напрямків реформування податкового консультування. Предметом дослідження є науково-теоретичні основи та практичні засади проведення податкового консультування в Україні. Об'єктом дослідження виступає процес організації діяльності з податкового консультування в зарубіжних державах. За результатом дослідження сформульовані теоретичні основи та практичні засади діяльності податкового консультування. Одержані результати можуть бути використані у вітчизняній практиці з врахуванням пріоритетних шляхів розвитку. The purpose of the work is to study the development of the global tax consulting market, to assess the activities of private companies and public associations of tax consultants, to identify problems and directions for reforming tax consulting. The subject of the study is the scientific and theoretical foundations and practical principles of tax consulting in Ukraine. The object of the study is the process of organizing tax consulting activities in foreign countries. As a result of the study, the theoretical foundations and practical principles of tax consulting are formulated. The obtained results can be used in domestic practice, taking into account the priority ways of development.
Опис
Ключові слова
міжнародний досвід, консалтингові компанії, організація, податкове консультування, шляхи розвитку, international experience, consulting companies, organization, tax consulting, ways of development
Бібліографічний опис
Дубей П. І. Міжнародний досвід податкового консультування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід : кваліфікаційна робота / П. І. Дубей ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 70 с.