Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Центр учбової літератури
Анотація
У монографії здійснено комплексне дослідження наукової проблеми зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації. В роботі розглядаються теоретико-методологічні положення дослідження сутності економічної безпеки як складової національної безпеки, визначено фактори впливу глобалізації на економічну безпеку національної економіки та обґрунтовано методику оцінки її рівня під впливом глобалізації. З метою оптимізації впливу глобалізації на стан економічної безпеки України проведено оцінку її рівня, досліджено характер впливу глобалізації у взаємозалежності з періодизацією розвитку національної економіки України та побудовано комплексну модель впливу глобалізації на рівень економічної безпеки. Обґрунтовано застосування дворівневої системи реалізації концептуальних підходів щодо зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації для визначення напрямів активізації та стратегічних пріоритетів державної політики протягом найближчих десяти років. The monograph is a comprehensive study of the scientific problem of strengthening Ukraine's economic security in a globalized world. The paper sets out the theoretical and methodological provisions of study of the essence of the economic security as a component of national security, the factors of the globalization impact on economic security of the national economy, grounded methodology for assessing economic security of Ukraine under the globalization impact. To optimize globalization impact on the economic security of Ukraine was conducted the estimation of the level character of the globalization impact on the periodization interdependence of the development of the national economy of Ukraine and constructed a comprehensive model of globalization impact on the level of economic security. The paper proposes two-level system for realization of conceptual approaches to strengthen the economic security of the national economy under globalization conditions. Strategic priorities were designed with the aim to strengthen the economic security of the national economy under the impact of globalization as a result of strategic analysis.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, національна економіка, зміцнення економічної безпеки, глобалізація, рівень економічної безпеки, загрози економічній безпеці, стратегічні пріоритети., economic security, national economy, strengthening economic security, globalization, levels of economic security, threats to economic security and strategic priorities.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / В. В. Мартиненко, Н. П. Мацелюх. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 240 с.
Зібрання