Формування фізичної культури студентів-хортингістів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Opole : The Academy of Management and Administration in Opole
Анотація
У розділі монографії розкрито теоретичні і методичні основи: формування фізичної культури студентів-хортингістів; «Бойовий хортинг» як засіб формування успішної особистості в умовах ідейно-світоглядної конфронтації (на прикладі учнівської, студентської та курсантської молоді); Бойовий хортинг: запобігання травматизму та заподіяння шкоди життю і здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час зайняття; використання у бойовому хортингу Google Fit для контролю фізичного навантаження в учнів, студентів, курсантів, військовослужбовців, працівників силових структур; впровадження у навчальні дисципліни варіативного модулю «Бойовий хортинг» у вищих і загальноосвітніх закладах освіти в умовах ідейно-світоглядної конфронтації; фінансування та правові основи хортингу; військово-патріотичне виховання учнів і студентів-хортингістів як основа здорового способу життя в умовах ідейно-світоглядної конфронтації. The section of the monograph reveals the theoretical and methodological foundations: formation of physical culture of student-hortingists; «Combat horting» as a means of forming a successful personality in terms of ideological and ideological confrontation (on the example of pupils, students, cadets); Combat horting: prevention of injuries and harm to life and health of pupils, students, cadets during training; Use in Google Fit Combat Horting to control the physical activity of students, students, cadets, servicemen, security personnel; Implementation in the disciplines of the variant module «Combat Horting» in higher and general educational institutions in the context of ideological and ideological confrontation; Financing and legal basis of horting; Military-patriotic education of pupils and students-hortingists as a basis of a healthy way of life in the conditions of ideological and ideological confrontation.
Опис
Ключові слова
спорт, студенти, хортинг, спортсмени, формування фізичної культури, нормативно-правові акти, заохочення, практичні заняття, єдиноборство бойовий хортинг, учні, студенти, курсанти, здорова та успішна особистість, кримінальна відповідальність, шкода здоров’ю, порушення правил ведення гри, злочини у сфері спорту, хмарні сервіси, сервіси Google, інтегрований хмарний сервіс Google Fit, учні, студенти, курсанти, військовослужбовці ЗСУ, працівники силових структур, моніторинг фізичної активності, контроль тренувань, навчальні дисципліни, фізична культура, фізичне виховання, варіативний модуль, фінансування, бюджет, правова основа, нормативно-правові акти, здоров’я, Українська федерація Хортингу, Правила, вікова група, статут, положення, протокол, самостраховка, страховка, основні фізичні якості, фізичні вправи, тверезий спосіб життя, фізичні здібності, витривалість, гнучкість, швидкість, спритність, сила., sports, students, horting, athletes, formation of physical culture, regulations, incentives, practical classes, martial arts, Combat Horting, pupils, students, cadets, healthy and successful personality, criminal liability, damage to health, violation of the rules of the game, crimes in the field of sports, cloud services, Google services, integrated cloud service Google Fit, students, cadets, servicemen of the Armed Forces, law enforcement officers, monitoring of physical activity, control of training, academic disciplines, physical culture, physical education, variable module, funding, budget, legal basis, regulatory legal acts, health, Ukrainian Horting Federation, Rules, age group, charter, regulations, protocol, self-insurance, insurance, basic physical qualities, physical exercises, sober lifestyle, physical abilities, endurance, flexibility, speed, agility, strength.
Бібліографічний опис
Malynskyi I. Formation of physical culture of student-hortingsts [Електронний ресурс] / I. Malynskyi, V. Boyko, N. Dovgan // Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups : monograph. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. – Розд. 5. 1. – P. 226–231 – Режим доступу: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/2_2020.pdf
Зібрання