Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм в екологічній сфері

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є розвиток теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо методики здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в екологічній сфері. Поставлена мета випускної (кваліфікаційної) роботи зумовила необхідність вирішення наступних завдань: визначити сутність понять «державний фінансовий аудит» та «державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм в екологічній сфері» за різними науковими підходами; розглянути методичні аспекти державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм ; надати загальну характеристику об`єкту дослідження; проаналізувати етапи здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в екологічній сфері ; оцінити ефективність здійснення методики державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в екологічній сфері та надати рекомендації щодо її удосконалення. Об’єктом дослідження є Аудиторський звіт за результатми державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним Агенством України х управління зоною відчуження за епріод з 01.01.2019 по 30.06.2021 року. Базою дослідження є Державна аудиторська служба України. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та організаційних питань, пов’язаних з проведенням державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм у екологічній сфері Методи дослідження. Під час написання випускної (кваліфікаційної) роботи використано загальнонаукові методи дослідження. У процесі з’ясування теоретичних аспектів застосовано методи порівняння, аналізу та синтезу. В процесі обґрунтування методики проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в екологічній сфері. Використано системний і формально-логічний методи, а також метод наукової візуалізації. Метод узагальнення використаний при написанні висновків. The purpose of the study is the development of theoretical foundations and the development of practical recommendations regarding the methodology of state financial audit of the implementation of budget programs in the environmental sphere. The set goal of the graduation (qualification) work made it necessary to solve the following tasks: determine the essence of the concepts "state financial audit" and "state financial audit of the implementation of budgetary programs in the environmental sphere" according to various scientific approaches; to consider the methodological aspects of the state financial audit of the implementation of budget programs; provide a general description of the research object; to analyze the stages of implementation of the state financial audit of the implementation of budget programs in the environmental sphere; evaluate the effectiveness of the methodology of the state financial audit of the implementation of budgetary programs in the environmental sphere and provide recommendations for its improvement. The object of the study is the Auditor's report on the results of the state financial audit of the implementation of budget programs by the State Agency of Ukraine for the management of the exclusion zone for the period from 01.01.2019 to 06.30.2021. The basis of the research is the State Audit Service of Ukraine. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and organizational issues related to the state financial audit of the implementation of budget programs in the environmental sphere Research methods. During the writing of the final (qualification) paper, general scientific research methods were used. In the process of clarifying theoretical aspects, the methods of comparison, analysis and synthesis were applied. In the process of substantiating the methodology of the state financial audit of the implementation of budgetary programs in the environmental sphere. Systemic and formal-logical methods, as well as the method of scientific visualization, were used. The generalization method was used when writing the conclusions.
Опис
Ключові слова
аудит, бюджетні програми, державний фінансовий аудит, державний фінансовий контроль, аудиторський звіт, суб’єкт господарювання екологічної галузі, підприємство, audit, budget programs, state financial audit, state financial control, audit report, environmental business entity, enterprise
Бібліографічний опис
Гайова А. В. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм в екологічній сфері : кваліфікаційна робота / А. В. Гайова ; наук. кер. О. Г. Рябчук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 62 с.