Розвиток електронного бізнесу на світовому ринку

dc.contributor.authorШевчук Олександра Ігорівна
dc.contributor.authorShevchuk Oleksandra Ihorivna
dc.date.accessioned2023-06-29T08:25:59Z
dc.date.available2023-06-29T08:25:59Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи: дослідити основні тенденції динаміки обсягу електронного бізнесу у світі та в Україні, а також виявити проблеми та перспективи розвитку даного виду економічної діяльності. Завдання кваліфікаційної роботи: - розкрити сутність, характеристики та компоненти електронного бізнесу; - висвітлити еволюційні засади розвитку е-бізнесу та причини переходу до електронного простору; - охарактеризувати бізнес-моделі та види електронного бізнесу; - надати характеристику стану електронної комерції у світі в умовах діджиталізації бізнесу; - проаналізувати тенденції розвитку е-комерції на українському ринку; - спрогнозувати розвиток ринку світової електронної комерції за допомогою однофакторної лінійної економетричної моделі; - виявити перешкоди цифрової трансформації бізнесу у світовій економіці; - розглянути новітні тренди розвитку міжнародного е-бізнесу; - узагальнити рекомендації щодо вдосконалення електронного бізнесу в Україні. Об’ єкт дослідження: електронний бізнес та його основний вид - електронна комерція. The purpose of the work: to investigate the main trends in the dynamics of the volume of electronic business in the world and in Ukraine, as well as to identify problems and prospects for the development of this type of economic activity. Tasks of the qualification work: - reveal the essence, characteristics and components of electronic business; - highlight the evolutionary principles of e-business development and the reasons for the transition to the electronic space; - characterize business models and types of electronic business; - to provide a description of the state of e-commerce in the world in the conditions of digitalization of business; - analyze trends in the development of e-commerce on the Ukrainian market; - to forecast the development of the global e-commerce market using a one-factor linear econometric model; - identify obstacles to the digital transformation of business in the global economy; - consider the latest trends in the development of international e-business; - summarize recommendations for improving e-business in Ukraine. The object of research: e-business and its main type - e-commerce.
dc.identifier.citationШевчук О. І. Розвиток електронного бізнесу на світовому ринку : кваліфікаційна робота / О. І. Шевчук ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 71 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/543
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectелектронний бізнес, електронна комерція, діджиталізація, маркетплейс, Інтернет, роздрібні продажі, цифрова трансформація
dc.subjecte-business, e-commerce, digitization, marketplace, Internet, retail sales, digital transformation
dc.titleРозвиток електронного бізнесу на світовому ринку
dc.title.alternativeGlobal development of electronic business market
Файли