Про деякі методичні аспекти навчального посібника з математики в ІФКЕП

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Brighton, Great Britain
Анотація
Метою роботи є практичне наповнення змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» деякими задачами з фінансовим змістом. У роботі подано методичні рекомендації викладання задачі з економічним та податковим змістом при вивченні теми «Логарифми. Логарифмічна функція» у загальноосвітніх навчальних закладах та закладах вищої освіти економічного спрямування The aim of the work is to practically fill the content line "Entrepreneurship and Financial Literacy" with some tasks with financial content. The paper presents methodological recommendations for teaching the problem with economic and tax content in the study of the topic "Logarithms. Logarithmic function "in general educational institutions and institutions of higher education in economics
Опис
Ключові слова
задачі з фінансовим змістом, задачі з податковим змістом, логарифми, фінансові обчислення за допомогою логарифмів, tasks with financial content, tasks with tax content, logarithms, financial calculations using logarithms
Бібліографічний опис
Чернобай О. Б. Про деякі методичні аспекти навчального посібника з математики в ІФКЕП [Електронний ресурс] / О. Б. Чернобай, Д. М. Могилко // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects», 21-22 October 2021. – Brighton, Great Britain, 2021. – № 81. – Р. 56–61. – Режим доступу : https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.10.2021.009
Зібрання