Криміналістика (у питаннях та відповідях)

Анотація
Навчальний посібник спрямований на поглиблене вивчення тактики та методики проведення слідчих (розшукових) дій, а також набуття знань та формування практичних навичок при вирішенні відповідних завдань, що пов’язані з розслідуванням кримінального правопорушення. Буде корисним не тільки для здобувачів вищої освіти, а й стануть у нагоді викладачам закладів вищої освіти, аспірантам, працівникам право- охоронних органів та іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з розслідуванням кримінальних правопорушень, тактичних прийомів проведення слідчих (розшукових) дій, використанням їх результатів у кримінальному судочинстві. The textbook is aimed at in-depth study of tactics and methods of conducting investigative (search) actions, as well as the acquisition of knowledge and the formation of practical skills in solving relevant problems, related to the investigation of a criminal offense. It will be useful not only for applicants for higher education, but also will become teachers of higher education institutions, post-graduate students, security agencies and other specialists whose activities are related to the investigation of criminal offenses, tactics investigative (search) actions, using their results in criminal litigation.
Опис
Ключові слова
криміналістика, слідчі розшукові дії, кримінальне правопорушення, criminology, investigative actions, criminal offense
Бібліографічний опис
Криміналістика (у питаннях та відповідях) : навч. посіб. / П. В. Цимбал, О. В. Кузьменко, А. Б. Антонюк, Л. В. Омельчук // Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 414 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 100).