Соціально-економічне регулювання територій в умовах цифрової трансформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – формування теоретичних підходів до соціально – економічного регулювання територіальним розвитком під впливом цифровізації та удосконалення підходів до розвитку економіки регіону в умовах діджиталізації, що дозволяє оптимізувати процеси розробки стратегій соціальноекономічного розвитку регіонів. Завданнями роботи є: розкрити сутність соціально-економічного регулювання територіальним розвитком під впливом цифровізації; провести аналіз економічного і соціального розвитку Київської області; здійснити аналіз процесів цифрової трансформації регіонів України; оцінити процеси цифровізації Київської області; - вдосконалити підходи до формування стратегій соціально-економічного розвитку територій в умовах цифрових трансформацій. Об’єкт дослідження – процеси соціально-економічного регулювання територіальним розвитком в умовах цифрової трансформації. Предмет дослідження – теоретичні основи соціально-економічного регулювання територіальним розвитком в умовах цифрової трансформації. The purpose of the work is the formation of theoretical approaches to socioeconomic regulation of territorial development under the influence of digitalization and improvement of approaches to the development of the region’s economy in conditions of digitalization, which allows optimizing the processes of developing strategies for socio-economic development of regions. The tasks of the work are: to reveal the essence of socio-economic regulation of territorial development under the influence of digitalization; conduct an analysis of the economic and social development of the Kyiv region; carry out an analysis of the processes of digital transformation of the regions of Ukraine; evaluate the digitalization processes of the Kyiv region; to improve approaches to the formation of strategies for socio-economic development of territories in the conditions of digital transformations. The object of research is the processes of socio-economic regulation of territorial development in the conditions of digital transformation. The subject of the study is the theoretical basis of socio-economic regulation of territorial development in the conditions of digital transformation.
Опис
Ключові слова
соціально-економічне регулювання територій, цифрові трансформації, Київська область, socio-economic regulation of territories, digital transformations, Kyiv region
Бібліографічний опис
Іванченко А. О. Соціально-економічне регулювання територій в умовах цифрової трансформації : кваліфікаційна робота / А. О. Іванченко ; наук. кер. П. Б. Юр’єва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 81 с.