Товарознавство продовольчих товарів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
У навчальному посібнику висвітлено питання першого змістового модуля навчальної дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів», що стосуються загальних основ товарознавства продовольчих товарів, а також споживних властивостей, асортименту й особливостей їх формування; вимог чинних нормативно-технічних документів до якості й безпечності; можливих дефектів, причин їх виникнення та заходів щодо попередження; методів ідентифікації та можливих способів фальсифікації зерноборошняних товарів, плодів, овочів і продуктів їх переробки, крохмалю, цукру, меду та кондитерських виробів, смакових товарів. Видання призначене для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» Державного податкового університету. Коло питань, викладених у навчальному посібнику, робить його корисним також для викладачів та здобувачів інших закладів вищої освіти, експертів, менеджерів, маркетологів, представників виробничих і торговельних організацій, фахівців митних органів, споживачів товарів. The study guide covers the issues of the first content module of the educational discipline "Commodity science of food products", relating to general basics of commodity science of food products, as well as consumption properties, assortment and features of their formation; requirements of current regulatory and technical documents to quality and safety; possible defects, causes of their occurrence and measures regarding warning; methods of identification and possible methods of falsification of flour products, fruits, vegetables and their processing products, starch, sugar, honey and confectionery products, flavor products. The publication is intended for the preparation of applicants of the first (bachelor's) level of higher education in the field of knowledge 07 Management and administration in the specialty 076 "Entrepreneurship and trade" of the State Tax University. The range of questions presented in the study guide makes it useful for teachers and students as well other institutions of higher education, experts, managers, marketers, representatives of production and trade organizations, specialists of customs authorities, consumers of goods.
Опис
Ключові слова
товарознавство, продовольчі товари, харчові продукти, контроль якості, commodity science, food products, food products, quality control
Бібліографічний опис
Чорна Т. М. Товарознавство продовольчих товарів : навчальний посібник / Т. М. Чорна ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – Ч. 1. – 326 с.