Облік, аналіз та контроль розрахунків за виплатами працівникам за матеріалами АТ «Фармак»ПАТ «Київпроект»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дипломної роботи полягає у дослідженні теоретичних й практичних питань обліку й аналізу розрахунків за виплатами працівникам, вивчення стану організації та методики бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю за матеріалами ПАТ «Київпроект» та розроблення пропозицій щодо їх удосконалення. Завданнями роботи є: - дослідити економічну сутність виплат працівникам, форм і систем оплати праці; - ознайомитися з нормативно-правовою базою щодо розрахунків з оплати праці; - розкрити вплив облікової політики на організації обліку розрахунків за виплатами працівникам; - дослідити нарахування виплат працівникам на досліджуваному підприємстві; - дослідити синтетичний й аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам; - розглянути особливості контролю розрахунків за виплатами працівникам та визначити напрями удосконалення; - провести аналіз розрахунків за виплатами працівникам. Предметом дослідження є сукупність теоретичних й практичних аспектів бухгалтерського обліку, контролю та аналізу розрахунків з оплати праці. Об’єктом дослідження виступають операції за розрахунками за виплатами працівникам досліджуваного підприємства. Базою дослідження є публічне акціонерне товариство «Київпроект». За результатами дослідження було надано пропозиції щодо оптимізації механізму нарахування й виплат працівникам ПАТ «Київпроект», зокрема внести зміни до типових форм регістрів обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах, які ведуть облік за журнально-ордерною формою, а також удосконалити діючу модель аналітичного обліку. Робота містить 82 сторінки основного тексу, 13 таблиць та 17 рисунків, 39 використаних джерел та 12 додатків. Рік виконання дипломної роботи 2021-2023 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the thesis is to study the theoretical and practical issues of accounting and analysis of payments to employees, to study the state of the organization and methods of accounting and internal control over the materials of public joint-stock company «Kyivproekt» and to develop proposals for their improvement. The tasks of the work are: - to investigate the economic essence of payments to employees, forms and systems of labor remuneration; - familiarize yourself with the regulatory and legal framework regarding payroll calculations; - reveal the impact of accounting policy on the organization of accounting for payments to employees; - investigate the accrual of payments to employees at the investigated enterprise; - investigate synthetic and analytical accounting of payments to employees; - consider the peculiarities of the control of payments to employees and determine areas for improvement; - conduct an analysis of payments to employees. The subject of the study is a set of theoretical and practical aspects of accounting, control and analysis of payroll calculations. The object of the study is the transactions for payments to the employees of the enterprise under study. The basis of the research is the public joint-stock company «Kyivproekt». Based on the results of the research, proposals were made to optimize the mechanism of accruals and payments to employees of the public joint-stock company «Kyivproekt», in particular, to make changes to the standard forms of accounting registers for payment of labor payments at enterprises that keep records according to the journal-order form, as well as to improve the current model of analytical accounting Work contains 82 pages of basic phototypograph, 13 tables, 17 risunkiv, 39 the used sources, 13 additions. Year of implementation of diploma work 2021-2023. Year of defence of work in 2023.
Опис
Ключові слова
розрахунки за виплатами працівникам, заробітна плата, форми та системи оплати праці, облік виплат працівникам, аналіз та контроль виплат працівникам, calculations for employee benefits, wages, forms and systems of payment of work, accounting for employee benefits, analysis and control of employee benefits.
Бібліографічний опис
Круль І. М. Облік, аналіз та контроль розрахунків за виплатами працівникам за матеріалами АТ «Фармак»ПАТ «Київпроект» : кваліфікаційна робота / І. М. Круль ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 82 с.