Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення

Анотація
У збірнику розглянуті найбільш актуальні питання сучасних тенденцій розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні в контексті глобалізаційних процесів та управлінського обліку за наступними напрямами: облік як інформаційне джерело прийняття управлінських рішень; актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування підприємницької діяльності; digital- технології в обліку, аналізі, аудиті і оподаткуванні: світові тенденції – українські реалії; професійність фахівців у сфері бухгалтерського обліку та її досягнення. The collection deals with the most urgent issues of modern trends of accounting and taxation in Ukraine in the context of globalization processes and management accounting in the following areas: accounting as an informational source of management decisions; topical issues of accounting and taxation of entrepreneurial activity; Digital-technology in accounting, analysis, audit and taxation: world trends - Ukrainian realities; professionalism of specialists in the field of accounting and its achievement.
Опис
Ключові слова
Бухгалтерський облік, управлінський облік, оподаткування, привілейований інститут управлінських бухгалтерів, глобалізаційні процеси, digital-технології, компетенції, професійність бухгалтерів.
Бібліографічний опис
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики-управлінські рішення : зб. тез учасників всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), 29 березня 2019 р. / Ун-т ДФС України, Chartered Institute of Management Accountants [та ін.]. ; редкол. : П. В. Пашко, Н. П. Мацелюх, В. О. Осмятченко [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 281 с.