Управління екологічними проектами (за матеріалами ТОВ Нова пошта)

dc.contributor.authorЙосифчук Ярослав Миколайович
dc.contributor.authorYosyfchuk Yaroslav Mykolayovych
dc.date.accessioned2023-05-08T08:02:11Z
dc.date.available2023-05-08T08:02:11Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо управління екологічними проектами на базі ТОВ «Нова Пошта». Завданнями роботи є розгляд теоретико-методичних основ управління екологічними проектами, аналіз системи правління екологічними проектами ТОВ «Нова Пошта» та розробка пропозиції щодо вдосконалення системи управління екологічними проектами ТОВ «Нова Пошта». Предметом дослідження виступають інструменти управління екологічними проектами на підприємстві. Об’єктом дослідження виступають теоретичні та практичні основи формування системи екологічного управління проектами на підприємстві Базою дослідження виступає ТОВ «Нова Пошта». За результатами дослідження сформульовані відповідні висновки та пропозиції. Одержані результати можуть бути використані у подальшій діяльності ТОВ «Нова Пошта». The aim of the work is theoretical and methodological principles justifying and development of practical recommendations concerning environmental projects on the base of Nova Poshta LLC. The tasks of the work include consideration of theoretical and methodological basics of environmental projects management, Nova Poshta LLC environmental projects management system analysis and development and the offer of improvement Nova Poshta LLC environmental projects management system. The subject of study appear the instruments of environmental projects management at the factory. The objects of study appear theoretical and practical basics of modelling environmental projects management system at the factory. The study base appears Nova Poshta LLC. According to the results of the study, сorresponding conclusions and offers are made. Obtained results can be used in the further activity of Nova Poshta LLC. The main results of qualifying work are published in the article named “ Nova Poshta drivers of success at the market of postal services in Ukraine”. Qualifying work includes 63 pages, 11 tables, 10 graphics, the list of literature and sources out of 44 denominations, 2 additions.
dc.identifier.citationЙосифчук Я. М. Управління екологічними проектами (за матеріалами ТОВ «Нова Пошта») : кваліфікаційна робота / Я. М. Йосифчук ; наук. кер. В. В. Гурочкіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 60 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/311
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectуправління проектами, екологічні проекти, життєвий цикл, екологічний менеджмент, SWOT-аналіз
dc.subjectprojects management, environmental ( ecological) projects, life cycle, ecological management, SWOT- analysis
dc.titleУправління екологічними проектами (за матеріалами ТОВ Нова пошта)
dc.title.alternativeEnvironmental project management (according to the materials of Nova Poshta LLC)
Файли