Німецька для юристів та студентів-правників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів 1‒2 курсів юридичних факультетів закладів вищої освіти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра галузі знань 08 «Право», і побудований згідно з вимогами кредитно-модульної системи, закріпленої у програмі з іноземної мови для професійного спілкування та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Розрахований на комплексне вивчення німецької мови та може бути використаний як студентами та курсантами навчального закладу, так і юристами-професіоналами, які застосовують у своїй практичній діяльності німецьку мову для удосконалення та розширення своїх мовних і спеціальних знань про державно-правову систему України, ФРН та інших німецькомовних країн. The study guide is intended for students and cadets of 1‒2 courses of law faculties of higher education institutions, who are studying at the educational and qualification level of a bachelor in the field of knowledge 08 "Law", and is built in accordance with the requirements of the credit-module system established in the foreign language program for professional communication and All-European recommendations on language education. It is intended for comprehensive study of the German language and can be used both by students and cadets of an educational institution, and by professional lawyers who use the German language in their practical activities to improve and expand their linguistic and special knowledge about the state and legal system of Ukraine, Germany and other countries German-speaking countries.
Опис
Ключові слова
німецька мова, професійна освіта, Німеччина, правові системи, римське право, German language, professional education, Germany, legal systems, Roman law.
Бібліографічний опис
Шапошник Г. Г. Deutsch für Recht-und Jurastudenten : навч. посіб. [Електронний документ] / Г. Г. Шапошник ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 240 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 84).