Роль зеленої економіки в сталому розвитку міст

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в визначенні особливостей «зеленої економіки», яка дасть змогу вийти із екологічної кризи, підвищить конкурентоспроможність української економіки та істотно вплине на наявний ринок праці. Завданнями роботи є розгляд суті зеленої економіки як запоруки сталого розвитку; визначення передумов формування національної політики «зеленого» зростання в Україні; ознайомлення із сучасним станом реалізації політики «зеленого» інвестування в Україні; аналіз стану розвитку «зеленої економіки» у м. Запоріжжя; визначення перспектив розвитку «зеленої економіки» в контексті забезпечення сталого розвитку. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти розвитку «зеленої економіки» як складової сталого розвитку. Об’єктом дослідження виступає «зелена економіка» як фактор забезпечення сталого розвитку міст. The purpose of the work is to determine the features of the «green economy», which will make it possible to get out of the environmental crisis, increase the competitiveness of the Ukrainian economy and significantly affect the existing labor market. The tasks of the work are to consider the essence of the green economy as a guarantee of sustainable development; determination of prerequisites for the formation of a national policy of «green» growth in Ukraine; familiarization with the current state of implementation of the «green» investment policy in Ukraine; analysis of the state of development of the «green economy» in the city of Zaporizhzhia; determination of prospects for the development of the «green economy» in the context of ensuring sustainable development. The subject of the study is the theoretical, methodological and practical aspects of the development of the «green economy» as a component of sustainable development. The object of the study is the «green economy» as a factor in ensuring the sustainable development of cities.
Опис
Ключові слова
зелена економіка, сталий розвиток, зелене місто, ресурсоефективність у містах, green economy, sustainable development, green city, resource efficiency in cities
Бібліографічний опис
Мельник С. М. Роль зеленої економіки в сталому розвитку міст : кваліфікаційна робота / С. М. Мельник ; наук. кер. Н. П. Мацелюх ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики. — Ірпінь, 2023. — 69 с.