Економічна теорія (історія економіки та економічної думки, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Ч.1 Історія економіки та економічної думки, політекономія

Анотація
Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами освітньої програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання (з поглибленим вивченням іноземної мови). Для полегшення користування матеріал подається українською, а потім англійською. Кожний розділ включає план; логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції; термінологічний словник; тести; запитання та завдання для контролю, список рекомендованих джерел. Буде корисним усім, хто цікавиться економічною теорією та вивчає іноземну (англійську) мову, зокрема за білінгвальною методикою. The study guide is prepared in accordance with the requirements of the educational program for the preparation of higher education applicants of the first (bachelor) level of full-time and correspondence forms of education (with in-depth study of a foreign language). For ease of use, the material is presented in Ukrainian, and then in English. Each section includes a plan; logical and thesis presentation of questions for consideration at lectures; terminological dictionary; tests; questions and tasks for control, a list of recommended sources. It will be useful for everyone who is interested in economic theory and studies a foreign (English) language, in particular, using the bilingual method.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, економічна думка, європейська цивілізація, конкуренція, індустріальне суспільство, монополістична конкуренція, світове господарство, економічні потреби, economic theory, economic thought, European civilization, competition, industrial society, monopolistic competition, world economy, economic needs
Бібліографічний опис
Економічна теорія (історія економіки та економічної думки, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) = Economic theory (History of economics and economic thought, political economy, microeconomics, macroeconomics) : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1 Історія економіки та економічної думки, політекономія = History of economics and economic thought, political economy [Електронний документ] / Н. П. Мацелюх, М. М. Теліщук, М. О. Скорик [та ін.] ; за ред. М. М. Теліщука ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України. ‒ 2020. – 532 с. ‒ (Серія «Податкова та митна справа в Україні » ; т. 146).