Тенденції та перспективи формування професійної лексики

Анотація
Доповіді присвячено питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології; вивченню чинників культури наукової мови – основі професійної діяльності; аналізу актуальних проблемам та методологічних аспектів вивчення професійної лексики у вищих навчальних закладах; дослідженню мови ЗМІ і професійного мовлення журналістів. The reports are devoted to questions of functioning of professional broadcasting, linguocultural and socio-cultural aspects of philology; studying the factors of culture of scientific language - based on professional activity; analysis of actual problems and methodological aspects of the study of professional vocabulary in higher education institutions; the study of the language of the media and the professional broadcasting of journalists.
Опис
Ключові слова
Лінгвістика, термін, термінологія, мова спеціального призначення, культура професійного спілкування, методика викладання, мова засобів масової комунікації., Linguistics, terminology, terminology, special-purpose language, culture of professional communication, teaching methods, language of mass communication.
Бібліографічний опис
Тенденції та перспективи формування професійної лексики : допов. ІХ Міжнар. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – Вип. ІХ. – 264 с.