Митна справа

Анотація
Практикум підготовлений у межах бакалаврської програми «Менеджмент митної справи» з урахуванням тематичного плану, передбаченого в робочій програмі навчальної дисципліни «Митна справа». Містить тринадцять тем, в межах яких висвітлені актуальні проблеми функціонування митних відносин з урахуванням різноманітних практичних завдань для студентів. До кожної теми передбачений комплекс запитань і завдань для самоконтролю знань, задач, тестових та творчих завдань, які сприяють формуванню у студентів цілісного уявлення про основні закони і закономірності функціонування митно-тарифного регулювання. Розрахований на студентів і викладачів, аспірантів, науковців та широке коло зацікавлених осіб. The workshop was prepared within the framework of the Bachelor's program "Customs Management" taking into account the thematic plan provided for in the work program of the "Customs Business" discipline. It contains thirteen topics, within which current problems of the functioning of customs relations are highlighted, taking into account various practical tasks for students. For each topic, a set of questions and tasks for self-control of knowledge, problems, test and creative tasks is provided, which contribute to the formation of a holistic idea of the main laws and regularities of the functioning of customs and tariff regulation in students. It is intended for students and teachers, graduate students, scientists and a wide range of interested persons.
Опис
Ключові слова
митна справа, митна система, митне оподаткування, митна політика, customs affairs, customs system, customs taxation, customs policy
Бібліографічний опис
Митна справа : практикум [Електронний документ] / О. П. Гребельник, Т. В. Микитенко, О. Є. Сушкова [та ін.] ; за заг. ред. О.П. Гребельника ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 228 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 168).