Фінансова діагностика

Анотація
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи аналізу (зокрема, інструментарій аналітичного дослідження, методика факторного аналізу, інформаційне забезпечення та організація аналізу на підприємстві), методика аналізу діяльності підприємства, особливості проведення аналітичного дослідження в окремих сферах фінансової діяльності підприємства. Особлива увага приділяється висвітленню питань аналізу фінансового стану підприємства та фінансових результатів діяльності. Для закріплення отриманих знань і самоконтролю наведені контрольні питання, тести, задачі та термінологічний словник. Розрахований на студентів, слухачів магістерських програм економічних ЗВО, аспірантів, науково-педагогічних працівників. The textbook examines the theoretical foundations of analysis (in particular, analytical research tools, factor analysis techniques, information support and organization of analysis at the enterprise), enterprise activity analysis techniques, and features of analytical research in certain areas of the enterprise's financial activity. Special attention is paid to the analysis of the company's financial condition and financial results. To consolidate the acquired knowledge and self-control, control questions, tests, problems and a terminology dictionary are given. Designed for students, students of master's programs of economic higher education institutions, graduate students, scientific and pedagogical workers.
Опис
Ключові слова
фінансова діагностика, фінани підприємства, фінансовий моніторинг, платоспроможність підприємства, ліквідність, банкрутство, financial diagnostics, company finances, financial monitoring, company solvency, liquidity, bankruptcy
Бібліографічний опис
Бедринець М. Д. Фінансова діагностика: навч. посіб. [Електронний документ] / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань, О. А. Ліснічук ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 298 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 93).