Технологія маркетингових досліджень в управлінні підприємством

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у формуванні концепції технології маркетингових досліджень в управлінні підприємством на базі дослідження – ПрАТ «Обухівський молочний завод», з урахуванням національних та світових тенденцій регулювання відповідних маркетингових досліджень, а також внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення технології маркетингових досліджень в управлінні підприємством. Завданнями роботи є: визначити поняття, роль та проаналізувати структуру технології маркетингових досліджень в управлінні підприємством у сучасних умовах господарювання; висвітлити методичні підходи до формування технології маркетингових досліджень в управлінні підприємством/ Предметом дослідження є технологія маркетингових досліджень в управлінні підприємством. Об’єктом дослідження виступають процеси реалізації положень теорії маркетингу у практичній діяльності управління українських підприємств. The purpose of the work is to form the concept of marketing research technology in the management of the enterprise based on the study – PJSC «Obuhiv Dairy Plant», taking into account national and global trends in the regulation of relevant marketing research, as well as making specific proposals for improving the technology of marketing research in the management of the enterprise. The tasks of the work are as follows: to define the concept, role and analyze the structure of marketing research technology in enterprise management in modern business conditions; highlight methodical approaches to the formation of marketing research technology in enterprise management. The subject of research is marketing research technology in enterprise management. The object of the study is the process of implementing the provisions of marketing theory in the practical management of Ukrainian enterprises.
Опис
Ключові слова
технологія, маркетингові дослідження, управління, підприємство, ПрАТ «Обухівський молочний завод», молочна та суміжна продукція, імідж, technology, marketing research, management, enterprise, PJSC «Obukhov Dairy», dairy and related products, image
Бібліографічний опис
Міцай Д. Ю. Технологія маркетингових досліджень в управлінні підприємством : кваліфікаційна робота / Д. Ю. Міцай ; наук. кер. В. В. Ткаченко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 72 с.