Аудит

Анотація
Навчальний посібник розкриває існуючий в Україні порядок організації та методики проведення аудиту з урахуванням внесених змін Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності з 01.10.2018, та «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг в редакції 2016–2017 років». У навчальному посібнику розглянуті організаційні зміни відповідно до Закону України та інших нормативних актів, теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриті найважливіші організаційно-методичні особливості проведення аудиту, що є важливою умовою забезпечення високого рівня професійної підготовки фахівців напряму «Облік та оподаткування» з формування у них глибоких теоретичних знань та практичних навичок з методики аудиту. У ньому детально висвітлені теоретичні основи та методика проведення аудиту за окремими об’єктами. Кожна тема структурована за однаковими складовими, що включають методичні рекомендації, методичні поради до вивчення теми окремо за кожним питанням, плани практичних занять, питання для самостійного вивчення, завдання для самостійної роботи, теми рефератів. The training manual discloses the organization and methodology of the audit existing in Ukraine, taking into account the changes introduced by the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Auditing Activities", which entered into force on October 1, 2018, and "International Standards of Quality Control, Audit, Review, and Other Assurance and related services in the 2016-2017 edition." The training manual examines organizational changes in accordance with the Law of Ukraine and other regulatory acts, the theoretical foundations of audit activity in Ukraine, reveals the most important organizational and methodological features of conducting an audit, which is an important condition for ensuring a high level of professional training of specialists in the field of "Accounting and Taxation" from the formation of they have deep theoretical knowledge and practical skills in audit methodology. It describes in detail the theoretical foundations and methods of conducting audits for individual objects. Each topic is structured according to the same components, which include methodical recommendations, methodical tips for studying the topic separately for each question, plans for practical lessons, questions for independent study, tasks for independent work, essay topics.
Опис
Ключові слова
Аудит, фінансово-господарський контроль, аудиторська діяльність, професійна етика, аудитор, фінансова звітність, Audit, financial and economic control, audit activity, professional ethics, auditor, financial reporting
Бібліографічний опис
Жидєєва Л. І. Аудит : навч. посіб. [Електронний документ] / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник, К. Д. Салямон-Міхєєва. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 312 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 36).