Обліково-аналітичні і статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХIV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
До збірника увійшли тези доповідей учасників ХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Обліково-аналітичні і статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці». Вони охоплюють широкий спектр проблем з різноманітних аспектів: моделювання соціально-економічних процесів та статистичного аналізу, застосування прикладних обліково-аналітичних методів та систем в бізнесі. Збірник буде корисним студентам, науковцям-початківцям, всім, хто цікавиться сучасним станом моделювання та статистичного аналізу в економіці, фінансах, сфері податкових відносин з метою прийняття ефективних управлінських та інвестиційно-фінансових рішень, розподілу та оптимізації ресурсів, аналізу обробки даних, прогнозування результатів нововведень тощо. Collection was entered by the theses of lectures of participants of ХІV of the Allukrainian research and practice internet-conference "Registration-analytical and statistical methods and models in taxation, business, economy". They embrace the wide spectrum of problems from various aspects: design of socio-economic processes and statistical analysis, application of the applied registration-analytical methods and systems in business. Collection will be to the useful students, scientists-beginners, all, who is interested in the modern state of design and statistical analysis in an economy, finances, to the sphere of tax relationships with the aim of acceptance of effective administrative and investment-financial decisions, distribution and optimization of resources, analysis of processing of data, prognostication of results of innovations and others like that.
Опис
Ключові слова
статистичні методи та моделі, оподаткування, обліково - аналітичні методи., statistical methods and models, taxation, accounting - analytical methods.
Бібліографічний опис
Обліково-аналітичні і статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : зб. тез за матер. ХIV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 листопада – 3 грудня 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2018. – 229 с.