Навчальні програми з бойового хортингу – впровадження під час тренувальних занять силовий фітнес для успішної особистості: спортсмени (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу (експериментальна робота)

dc.contributor.authorФедорченко Тетянаuk_UA
dc.contributor.authorДіхтяренко Зоя Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorБережна Тамілаuk_UA
dc.contributor.authorКоломоєць Галинаuk_UA
dc.contributor.authorFedorchenko Tetianaen_EN
dc.contributor.authorDikhtiarenko Zoya Mykhaylivnaen_EN
dc.contributor.authorBerezhna Tamilaen_EN
dc.contributor.authorKolomoiets Halynaen_EN
dc.date.accessioned2023-07-06T11:10:52Z
dc.date.available2023-07-06T11:10:52Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ науковій роботі «Навчальні програми з бойового хортингу – впровадження під час тренувальних занять силовий фітнес для успішної особистості: спортсмени (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу (експериментальна робота)» розкривається обґрунтування доцільності впровадження під час тренувальних занять силовий фітнес для спортсменів (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу. На основі теоретико-практичних досліджень С. Сичова і З. Діхтяренко розроблено рекомендації щодо застосування силового фітнесу в тренуваннях [1-21], що підтвердило їх ефективність у процесі занять спортсменами (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу. І тому, авторами публікації детально розглянуто блочну систему підготовки (теоретична, фізична, технічна, тактична, психологічна) та виховна робота) спортсменів бойового хортингу під час навчально-тренувальних занять. Авторську експериментальну методику щодо доцільності впровадження під час тренувальних занять силовий фітнес для спортсменів (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу, а, отже, застосування блочної системи тренувань у навчальних програмах з бойового хортингу запропонувала З. Діхтяренко. Науковець розробила: анкету для учнів 4-5 класів; анкету для учнів 6-9 класів; анкету для учнів (10-11 класи), студентів і курсантів на загальну тему: «Навчальні програми з бойового хортингу: розуміння основних термінів». Таким чином, авторами наукової публікації доведено своєчасність і актуальність розроблених Е. Єрьоменко навчальних програм з бойового хортингу із блочною систему тренувань спортсменів бойового хортингу [1; 4]: Навчальна програма оздоровчих занять з бойового хортингу для дітей молодшого шкільного віку; Навчальна програма гурткової роботи з бойового хортингу для молодших школярів; Програма позакласних занять з бойового хортингу для дітей молодшого шкільного віку; Програма фізкультурно-оздоровчих занять з бойового хортингу для дітей та юнаків; Програма позакласної роботи з бойового хортингу для учнів середнього шкільного віку; Програма навчально-тренувальних занять з бойового хортингу для спортсменів юнацького, кадетського та юніорського віку; Програма позакласних навчально-тренувальних занять з бойового хортингу для учнів старшого шкільного віку; Програма спортивної секції з бойового хортингу для здобувачів вищої освіти; Програма з бойового хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності; Навчальна програма спортивно-оздоровчих занять з бойового хортингу для різних груп населення. Дана система сприяє проведенню і он-лайн, і оф-лайн тренувань спортсменів. In a scientific article «Educational programs for Combat Horting – implementation during training classes strength fitness for a successful personality: athletes (pupils, students and cadets) of Combat Horting (experimental work)» the justification of the expediency of implementation during training sessions of strength fitness for athletes (pupils, students and cadets) of Combat Horting is revealed. Based on the theoretical and practical research of S. Sychov and Z. Dikhtiarenko, recommendations on the use of strength fitness in training have been developed [1-21], which confirmed their effectiveness in the process of training athletes (pupils, students and cadets) in Combat Horting. Therefore, the authors of the publication considered in detail the block system of training (theoretical, physical, technical, tactical, psychological) and educational work) of Combat Horting athletes during educational and training sessions. The author's experimental methodology regarding the expediency of implementing during strength fitness training sessions for athletes (pupils, students and cadets) Combat Horting, Z. Dikhtiarenko proposed the author's experimental methodology regarding the expediency of implementing strength fitness during training classes for athletes (pupils, students and cadets) of Combat Horting, and, therefore, the use of a block system of training in training programs for Combat Horting. The scientist developed: a questionnaire for students of grades 4-5; questionnaire for students of grades 6-9; a questionnaire for pupils (10-11 grades), students and cadets on the general topic: «Study programs for Combat Horting: understanding the main terms». Thus, the authors of the scientific publication proved the timeliness and relevance of Combat Horting training programs developed by E. Yeromenko with a block training system for Combat Horting athletes [1; 4]: Educational program of recreational classes on Combat Horting for children of primary school age; Educational program of group work on Combat Horting for younger schoolchildren; a Program of extracurricular classes on Combat Horting for children of primary school age; a Program of physical culture and health training on Combat Horting for children and young people; a Program of extracurricular work on Combat Horting for students of secondary school age; a program of educational and training classes on Combat Horting for athletes of youth, cadet and junior age; a Program of extracurricular educational and training classes on Combat Horting for students of high school age; Program of the sports section on Combat Horting for students of higher education; Combat Horting program for children's and youth sports schools and schools of higher sports skills; Educational program of sports and recreational classes on Combat Horting for different population groups. This system facilitates both online and offline training of athletes.
dc.identifier.citationEducational programs for Combat Horting – implementation during training classes strength fitness for a successful personality: athletes (pupils, students and cadets) of Combat Horting (experimental work) (sub. 5.1) / T. Fedorchenko, Z. Dikhtiarenko, T.Berezhna, H. Kolomoiets // Ensuring Standards of Quality of Life in a Turbulent World : мonograph / the editors : T. Pokusa, T. Nestorenko ; Academy of Management and Administration in Opole. – Opole : The Academy of Applied Sciences, 2022. – P. 498–512.
dc.identifier.isbn978-83-66567-48-1
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/577
dc.language.isoen
dc.publisherOpole
dc.relation.isreferencedby1. Діхтяренко Зоя. Адаптація учнівської та студентської молоді, курсантів спортивних гуртків «Бойовий хортинг» до блочної системи тренувань – визначення життєвої позиції в умовах воєнного стану (експериментальна робота) / Зоя Діхтяренко, Галина Коломоєць, Анатолій Ребрина, Катерина Діхтяренко // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф (25-26 серпня 2022 року в режимі онлайн) / упорядн.: Баженков Є. В., Цьось А. В., Коломоєць Г. А., Дикий О. Ю., Ребрина А. А., Боляк А. А., Кліванська Ю. А., Буянова Г. В., 2022. – С. 147-161. 2. Діхтяренко З. Дослідження основних понять хортингу: «виховання», «хорт», «хортинг», «хортовий», «хортове виховання» у психолого-педагогічній та філософській літературі / З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. Вип. 1 / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2014. – С. 53-59. 3. Діхтяренко З. М. Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи на прикладі педагогічного досвіду роботи НВК № 24 (на засадах хортингу) : метод. посіб. / З. М. Діхтяренко, І. С. Данилюк, Н. І. Скляр; за заг. ред. З. М. Діхтяренко. – К. : Паливода А. В., 2015. – 324 с. 4. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2020. – 280 с. 5. Єрьоменко Е. А. Студентський бойовий хортинг : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – 164 с. 6. Корженко І. О. Результати впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій в роботу працівників освіти, майбутніх учителів фізичної культури та тренерів / І. О. Корженко, О. М. Бельорін-Еррера, З. М. Діхтяренко, К. П. Козлова // Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та тренерів у заклади загальної середньої освіти, спортивні клуби та ДЮСШ (в умовах воєнного стану) [Електронне видання]: збірн. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнар. участю присвяченої Дню фізичної культури і спорту України та Дню працівника освіти (м. Буча, 05 жовтня 2022 р.) / упор. : З. М. Діхтяренко. – м. Буча: Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут», 2022. – С. 15-27. 7. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 580 с. 8. Сичов С.О. Атлетизм: [навч. посібник] / С.О.Сичов. – К.: ФЗМН, 1997. – 62 с. 9. Сичов С.О. Основи силових видів спорту та єдиноборств: [навч. посібник] / С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 156 с. 10. Сичов С. О. Застосування силового фітнесу для єдиноборців-хортингістів у процесі тренувальних занять / С. О. Сичов, О. К. Сиротинська // Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом : матеріали круглого столу з міжнародною участю, присвячені Дню науки (м. Ірпінь, 20 травня 2021 року) / упорядник : З. М. Діхтяренко. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – С. 42-45. 11. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Pustoliakova, Larysa. Combat horting: prevention of injuries and harm to life and health of pupils, students, cadets during training (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, (pp. 240-246). 12. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Fedorchenko, Tetiana. «Combat horting» as a means of forming a successful personality in terms of ideological and ideological confrontation (on the example of pupils, students, cadets) (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020, (pp. 232-239). 13. Dikhtiarenko, Zoia, Korzhenko, Iryna, Steshyts, Andrii. Training of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting to the application of healthcare technologies (2022). Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society. Nataliia Khlus, Oleksandr Nestorenko (editors). Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022, (pp. 22-77). 14. Dikhtiarenko, Zoia, Shcerbina, Yuriy, Pustoliakova, Larysa, Gontar, Julia. The potential of pedagogical technologies during distance learning in the study of theoretical material by adolescents and students (cadets) with the possibility of forming an active life position by means of Combat Horting (2021). Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges. Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, 2021, (pp. 690-704). 15. Dikhtiarenko, Zoia, Shcerbina, Yuriy, Pustoliakova, Larysa. The impact of information technology and Combat horting on the pupils and students, cadets (2021). Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. 2021. Part 6. Horting as the tool of comprehensive education of pupils, students, and cadets (pp. 347-357). 16. Dikhtiarenko, Zoia, Fedorchenko, Tetiana, Hrek, Tetiana. Regulatory and legal support for the development of Combat horting in educational institutions (2021). Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. 2021. Part 6. Horting as the tool of comprehensive education of pupils, students, and cadets (pp. 338-346). 17. Dovgan, N., Fedorchenko, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., Kukushkin, K., Lavrentiev, O., Sergienko, Y., Khatko, A., Khimich, V., Shcerbina, Y., Pustoliakova, L., Hulai, V., Demchenko, N., Hrek, T., Vaskivska, T., Yeromenko, V., Ovsiukova, O., Zub, R., Melnik, B. (2021). Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. 2021. 384. ISBN 978–83–66567–34–4.Part 6. Horting as the tool of comprehensive education of pupils, students, and cadets (pp. 272–357). 18. Zhamardiy, V., Griban, G., Shkola, O., and other (2020). Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(5), травень 27-34 (Web of Science). – Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/975. 19. Malynskyi, I., Boyko, V., Dovgan, N., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Fedorchenko, T., Lytvynenko, A., Khatko, A., Pustoliakova, L., Ostapenko, O., Zubalii, M., Khimich, V., Коval, A., Zhivolovich, S., Korobchenko, A., Ostapchuk, L. (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups.Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole; pp.286, illus., tabs.,bibls. Part 5. Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students (pp. 226–273). 20. Khatko, Alla, Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Yeromenko, Veronica. The use of cloud technologies in the training of specialists (pupils and students, cadets) in Combat horting (2021). Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. 2021. Part 6. Horting as the tool of comprehensive education of pupils, students, and cadets (pp. 314-326). 21. Khatko, Alla, Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Lytvynenko, Andrii. Use in Google Fit Combat Horting to control the physical activity of students, students, cadets, servicemen, security personnel (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020, (pp. 247-252).
dc.subjectтренувальні заняття, бойовий хортинг, силовий фітнес, спортсмени, учні, студенти, курсанти, навчальні програми, успішна особистість, блочна система підготовки, виховна робота, теоретична підготовка, фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, психологічна підготовка.uk_UA
dc.subjecttraining classes, Combat Horting, strength fitness, athletes, pupils, students, cadets, educational programs, successful personality, block training system, educational work, theoretical training, physical training, technical training, tactical training, psychological training.en_EN
dc.titleНавчальні програми з бойового хортингу – впровадження під час тренувальних занять силовий фітнес для успішної особистості: спортсмени (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу (експериментальна робота)
dc.title.alternativeEducational programs for Combat Horting – implementation during training classes strength fitness for a successful personality: athletes (pupils, students and cadets) of combat horting (experimental work)
dc.typeBook chapter
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2022_IR_187.pdf
Розмір:
1.83 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання